Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 326.lēmumu

2009.gada 12.novembrīNr.884

protokols Nr.26, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā
stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 3.punkta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

  1.2. Vita Zvejniece - Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītāja;

  1.3. Andris Bērziņš - Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes galvenais arhitekts;

  1.4. Anita Maija Naudiša - Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes kultūrvēstures mantojuma nodaļa;

  1.5. Aina Birina - Jūrmalas pilsētas būvvaldes būvinspekcijas nodaļas vadītāja;

  1.6. Ilze Vicepa - Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vadītāja.

 2. Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijai līdz 2009.gada 31.decembrim ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija domes lēmumu Nr.66 „Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics