Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 4.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 6.janvāra 1.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 69.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 29.aprīļa 54.nolikumu

2009.gada 29.oktobrīNr.27

Protokols Nr.25, 26.punkts

Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā
stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums

Izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas
Būvniecības likuma 30.panta 6.daļu un 31.pantu un
Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma
„Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septīto nodaļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā – komisija) darbības uzdevumus, komisijas kompetenci, darba organizācijas pamatus un kārtību, kādā tiek izskatīta ēku un būvju nojaukšanas nepieciešamība un lēmuma pieņemšana.

1.2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, Latvijas būvnormatīvus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un citus normatīvos aktus būvju nojaukšanas jautājumos.

2. Komisijas darbības uzdevums un kompetence

2.1. Izskatīt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes (turpmāk tekstā – būvvalde) sagatavotos dokumentus ēku un būvju nojaukšanas jautājumos. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 54.nolikumu

2.2. sniegt atzinumus un ieteikumus ēku un būvju īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar ēku un būvju nojaukšanu.

2.3. izvērtēt būvju nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un sniegt atzinumu par būvju nojaukšanu vai saglabāšanu.

3. Komisijas struktūra

3.1. Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā - komisija) sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā - dome) lēmumu.

3.2.  Komisija sastāv no 6 (sešiem) locekļiem un sekretāra un tajā iekļauj sekojošus domes struktūrvienību pārstāvjus: Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 54.nolikumu

3.2.1. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 69.nolikumu; Grozīts ar domes 2011.gada 6.janvāra 1.nolikumu;
Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 14.nolikumu

3.2.2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītāju;

3.2.3. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes galveno arhitektu;

3.2.4. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes kultūrvēstures mantojuma nodaļas vadītāju;

3.2.5. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes būvinspekcijas vadītāju;

3.2.6. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vadītāju.

4. Komisijas darba organizācija

4.1. Komisija tiek sasaukta vienu reizi mēnesī - katra mēneša pirmajā otrdienā, plkst.12.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes telpās. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 54.nolikumu

4.2. Komisija ir lemtspējīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk kā puse no klātesošo komisijas locekļu, apliecinot to ar saviem parakstiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

4.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli.

4.4. Komisijas sēdē izskatāmās lietas sagatavo komisijas sekretārs.

4.5. Komisijas locekļi ar komisijas sekretāra sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties 1 (vienu) dienu pirms sēdes sasaukšanas datuma.

5. Komisijā iesniedzamie dokumenti

Lai kvalificēti varētu izvērtēt būvju tehnisko stāvokli un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu ēku vai būvju nojaukšanai, būvniecības pasūtītājs (būves īpašnieks vai tā pilnvarotā persona) komisijas sekretāram iesniedz:

5.1.  iesniegumu, norādot ēkas vai būves īpašnieku, adresi un nojaukšanas pamatojumu;

5.2. ēkas vai būves īpašumtiesību apliecinošu dokumentu (aktualizēts zemesgrāmatas nodalījuma noraksts);

5.3.  ēkas vai būves inventarizācijas lieta;

5.4. arhitekta dots objekta novērtējums un slēdziens par kultūrvēsturiskās vides izmaiņām (būvēm, kas atrodas valsts vai vietējās nozīmes pieminekļu teritorijās vai to aizsargjoslās);

5.5. Valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienesta akts par ugunsgrēku (ja būve ir degusi);

5.6. uzmērījumus un arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija būvēm, kas ir arhitektoniski vērtīgas;

5.7. būvniecības priekšlikumus, kas paredzēti nojaucamās būves vietā un sertificēta būvinženiera būves tehniskā stāvokļa novērtējumu, ja to pieprasa Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija vai būvvalde;

5.8.  kreditora piekrišana, ja nekustamais īpašums ir apgrūtināts vai ieķīlāts;

5.9. izziņu no Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas par deklarētām personām minētajā nekustāmajā īpašumā, ja nepieciešams nojaukt dzīvojamo ēku;

5.10. anotētu būves fasāžu fotofiksāciju.

6. Komisijas atzinumu pieņemšanas kārtība

6.1. Komisijas atzinums par būves nojaukšanu saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja būve atrodas valsts vai vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai to aizsargjoslā, ja būve iekļauta valsts kultūras pieminekļu sarakstā vai vecāka par 50 gadiem.

6.2. Pamatojoties uz komisijas atzinumu par būves tehnisko stāvokli un pozitīvu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu, komisijas sekretārs sagatavo domes lēmuma projektu, kurš tiek iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē.

7. Komisijas tiesības un pienākumi

7.1.  Komisijas tiesības:

7.1.1. pieprasīt un saņemt atzinuma sniegšanai nepieciešamo informāciju no pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī citām organizācijām;

7.1.2. veikt izbraukuma sēdes uz nojaukšanai pieteiktajiem objektiem un iepazīties ar to vizuālo un tehnisko stāvokli;

7.1.3. komisijas priekšsēdētājam pārstāvēt komisiju citās valsts un pašvaldību institūcijās.

7.2.  Komisijas pienākumi:

7.2.1. savā darbībā ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus.

7.2.2. sadarboties ar valsts, pašvaldību un citām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanu, to sakārtošanu vai nojaukšanu.

8.  Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 9.oktobra domes lēmumu Nr.616 „Par Jūrmalas pilsētas domes ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikumu”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF