Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 12.novembrīNr.26

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1115-1120)

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst. 1110-1118), Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis

Nepiedalās deputāti:

Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Veronika Ramāne, Gunta Jubele, Anna Deičmane, Sandra Brauere, Jānis Skuja, Alvils Rudzītis, Aleksejs Ļeonovs, Ināra Kundziņa, Gunta Liepiņa, Dace Strēle, Laima Grobiņa, Jānis Artemjevs, Māris Demme, Līga Baumgarte

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu:

·              Par atbildīgo darbinieku atlīdzību

 Un iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par grozījumiem domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.718 „Par grozījumiem domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā””

·              Par aizdevumu valūtu

·              Par nomas maksājumiem 2009.gadā

R.Munkevics informē, ka iepriekšējā domes sēdē izskanēja deputātu diskusija par jautājuma „Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Atbalss ielā 1, Alkšņu ielā 29 un Alkšņu ielā 30” izskatīšanu. Arī šodien šis jautājums nav iekļauts sēdes kārtībā, jo vēl ir spēkā ar domes lēmumu noteiktās 20 dienas priekšlikuma izskatīšanai, un 04.11. ir saņemts pircēja B.Tetereva advokāta iesniegums par iespējamo krāpniecību šī darījuma veikšanā.

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par grozījumiem domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.718 „Par grozījumiem domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā””

2.   

Par aizdevumu valūtu

3.   

Par nomas maksājumiem 2009.gadā

4.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

5.   

Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi

6.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Biroju servisa aģentūra”)

7.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Š.)

8.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.)

9.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.K.)

10.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.G.)

11.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.)

12.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.)

13.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.)

14.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.)

15.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.)

16.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Z.)

17.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.K.)

18.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „BBM Baltija”)

19.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J.)

20.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā(R.J.)

21.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

22.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

23.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

24.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

25.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.S.)

26.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.E.)

27.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.)

28.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.M.)

29.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.I.)

30.  

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

31.  

Par kultūras konsultatīvo padomi

32.  

Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

33.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

34.  

Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu

35.  

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu īpaša režīma zonas noteikšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu

36.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 41

37.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 44A

38.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, 20.līnijā 2

39.  

Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Acāliju ielā 8

40.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Gulbju ielā 83

41.  

Par adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu māju jaunbūvēm Jūrmalā, Piekrastes ielā 35A

42.  

Par iespēju turpināt garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5410 005 Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a korpuss 5  būvniecību

43.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 29 un adreses piešķiršanu

44.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 30A un adreses piešķiršanu

45.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 23.decembra lēmumā Nr.784 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Turaidas ielā 11”

46.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmumā Nr.298 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai” un detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A galīgās redakcijas apstiprināšanu

48.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

49.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

50.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

51.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 galīgās redakcijas apstiprināšanu

52.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

53.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250

54.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.457 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā” atzīšanu par spēku zaudējušu

55.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.729 „Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Tirgus ielā 6A”

56.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu

57.  

Par īrēto telpu Jūrmalā, Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

58.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīvas -8616”

59.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 52a iznomāšanu

60.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Zemgales ielā 34 zemesgabala daļas nomas maksu

61.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar E.A.

62.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Ļ.

63.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a nomāšanu no V.L.

64.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 2 daļas nomāšanu no SIA „Santlat”

 

1.          Par grozījumiem domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.718 „Par grozījumiem domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” (lēmums Nr.851)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.718 „Par grozījumiem domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā””.

 

2.          Par aizdevumu valūtu (lēmums Nr.852)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par aizdevumu valūtu.

 

3.          Par nomas maksājumiem 2009.gadā (lēmums Nr.853)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2009.gadā.

 

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.854)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

 

5.          Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.855)

Ziņo:

V.Ramāne

Izsakās:

R.Munkevics ierosina punktos, kuros ir izvirzīti vairāki kandidāti, balsot par katru kandidātu atsevišķi.

I.Ančāns aicina deputātus balsot par Mārtiņu Stulpiņu, kā aktīvu Ķemeru iedzīvotāju pārstāvi.

Atklāti balsojot par Mārtiņa Stulpiņa iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 11 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, I.Blaua, G.Truksnis, M.Vorobjova, R.Munkevics), „pret”-nav, „atturas”-3 (A.Tampe, J.Visockis, Z.Starks)), nolēma Mārtiņu Stulpiņu iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Normunda Pīranta iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 9 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, M.Vorobjova, R.Munkevics), „pret”-nav, „atturas”-5 (A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, G.Truksnis)), nolēma Normundu Pīrantu iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

A.Ābelītis aicina deputātus balsot par Valdu Vītolu, kura jau līdz šim aktīvi darbojusies iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Valdas Vītolas iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 11 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Ražuks, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua), „pret”-nav, „atturas”-3 (G.Truksnis, M.Vorobjova, L.Loskutova)), nolēma Valdu Vītolu iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Baibas Briedes iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 13 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Z.Starks, R.Munkevics, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, G.Truksnis, M.Vorobjova, L.Loskutova), „pret”-nav, „atturas”-1 (R.Ražuks)), nolēma Baibu Briedi iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Elvja Ventera iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 12 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Ražuks, R.Munkevics, A.Tampe, J.Visockis, G.Truksnis, M.Vorobjova, L.Loskutova), „pret”-nav, „atturas”-2 (Z.Starks, I.Blaua)), nolēma Elvi Venteru iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Anželikas Pudules iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 12 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Ražuks, R.Munkevics, A.Tampe, J.Visockis, G.Truksnis, M.Vorobjova, I.Blaua), „pret”-nav, „atturas”-2 (Z.Starks, L.Loskutova)), nolēma Anželiku Puduli iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Ingas Jaunzemes iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 10 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Ražuks, R.Munkevics, G.Truksnis, M.Vorobjova L.Loskutova), „pret”-nav, „atturas”-4 (Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma Ingu Jaunzemi iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Andra Egles iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 12 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Ražuks, R.Munkevics, M.Vorobjova, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua), „pret”-nav, „atturas”-2 (G.Truksnis, L.Loskutova)), nolēma Andri Egli iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

Atklāti balsojot par Edija Ērgļa iekļaušanu iedzīvotāju konsultatīvajā padomē („par”- 10 (I.Ančāns, A.Ābelītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Ražuks, R.Munkevics, M.Vorobjova, L.Loskutova, J.Visockis), „pret”-nav, „atturas”- 4 (Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, I.Blaua)), nolēma Ediju Ērgli iekļaut iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju konsultatīvo padomi, apstiprinot to šādā sastāvā:

1.                  Mārtiņš Stulpiņš (Ķemeri);

2.                  Andrejs Krivcovs (Kūdra);

3.                  Normunds Pīrants (Sloka I);

4.                  Andris Andreika (Sloka II);

5.                  Valda Vītola (Kauguri);

6.                  Mārtiņš Ābelītis (Kaugurciems);

7.                  Inta Auziņa (Vaivari);

8.                  Baiba Briede (Asari);

9.                  Elvis Venters (Valteri, Krastaciems);

10.          Anželika Pudule (Melluži, Pumpuri);

11.          Alisa Makejeva (Druvciems, Slokas ielas masīvs);

12.          Zigurds Tilibs (Dubulti, Jaundubulti);

13.          Inga Jaunzeme (Majori);

14.          Andris Egle (Dzintari);

15.          Tālivaldis Keivs (Bulduri, Lielupe);

16.          Iveta Ķibere (Buļļuciems);

17.          Edijs Ērglis (Priedaine).

 

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Biroju servisa aģentūra”) (lēmums Nr.856)

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Š.)

(lēmums Nr.857)

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.)

(lēmums Nr.858)

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.K.)

(lēmums Nr.859)

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.G.)

(lēmums Nr.860)

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.) (lēmums Nr.861)

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.) (lēmums Nr.862)

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.) (lēmums Nr.863)

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.) (lēmums Nr.864)

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.) (lēmums Nr.865)

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Z.) (lēmums Nr.866)

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.K.)

(lēmums Nr.867)

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „BBM Baltija”) (lēmums Nr.868)

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J.)

(lēmums Nr.869)

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā(R.J.)

(lēmums Nr.870)

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

(lēmums Nr.871)

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

(lēmums Nr.872)

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

(lēmums Nr.873)

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.)

(lēmums Nr.874)

25. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.S.) (lēmums Nr.875)

26. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.E.)

(lēmums Nr.876)

27. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.)

(lēmums Nr.877)

28. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.M.)

(lēmums Nr.878)

29. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.I.)

(lēmums Nr.879)

Ziņo:

A.Lindermane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Biroju servisa aģentūra”).

2.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Š.).

3.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.).

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.K.).

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.G.).

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.).

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.).

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.).

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.)

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.D.).

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Z.).

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.K.).

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „BBM Baltija”).

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.J.).

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā(R.J.).

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.).

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.).

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.).

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (F.J.).

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.S.).

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.E.).

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.).

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.M.).

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.I.).

 

30. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

(lēmums Nr.880)

Ziņo:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

 

31. Par kultūras konsultatīvo padomi (lēmums Nr.881)

Ziņo:

G.Liepiņa

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu kultūras konsultatīvajā padomē iekļaut arī mākslinieci D.Z.

G.Liepiņa izsakās, ka kultūras konsultatīvās padomes nolikums nosaka, ka konsultatīvajā padomē darbojas 11 pārstāvji, kas jau ir izvirzīti sagatavotajā lēmumprojektā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par kultūras konsultatīvo padomi.

 

32. Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam nodošanu publiskai apspriešanai (lēmums Nr.882)

Ziņo:

D.Strēle

Izsakās:

R.Munkevics ierosina pagarināt publiskās apspriešanas termiņus un saistībā ar to precizēt publiskās apspriešanas sanāksmes datumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam nodošanu publiskai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 13.11.-04.12. un publiskās apspriešanas sanāksmi 30.11.

 

33. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.883)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

34. Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu (lēmums Nr.884)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojektu nepieciešamspapildināt ar punktu par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmuma Nr.66 „Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu, papildinot ar 3.punktu: „Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija domes lēmumu Nr.66 „Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju””.

 

35. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu īpaša režīma zonas noteikšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.885)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu īpaša režīma zonas noteikšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu.

 

36. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 41

(lēmums Nr.886)

37. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 44A

(lēmums Nr.887)

38. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, 20.līnijā 2 (lēmums Nr.888)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 41.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 44A.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, 20.līnijā 2.

 

39. Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Acāliju ielā 8

(lēmums Nr.889)

40. Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Gulbju ielā 83 (lēmums Nr.890)

41. Par adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu māju jaunbūvēm Jūrmalā, Piekrastes ielā 35A (lēmums Nr.891)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu rindu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Acāliju ielā 8.

2.          Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Gulbju ielā 83.

3.          Par adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu māju jaunbūvēm Jūrmalā, Piekrastes ielā 35A.

 

42. Par iespēju turpināt garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5410 005 Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a,  korpuss 5  būvniecību (lēmums Nr.892)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5410 005 Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a, korpuss 5  būvniecību.

 

43. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 29 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.893)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (A.Tampe, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 29 un adreses piešķiršanu.

 

44. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 30A un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.894)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvju ielā 30A un adreses piešķiršanu.

 

45. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 23.decembra lēmumā Nr.784 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Turaidas ielā 11” (lēmums Nr.895)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe uzskata, ka vispirms pašvaldībai ar zemesgabala īpašnieku jānoslēdz zemes nomas līgums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (M.Vorobjova, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 23.decembra lēmumā Nr.784 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Turaidas ielā 11”.

 

46. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmumā Nr.298 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai” un detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.896)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, M.Vorobjova), „pret” –nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmumā Nr.298 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai” un detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

47. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.897)

48. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.72)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

49. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

50. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka nav īsti skaidrs mērķis zemesgabala sadalei, un tāpēc izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājumu novirzīšanu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma lēmuma un saistošo noteikumu projektus novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

 

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.898)

52. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.73)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par”-7(L.Loskutova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, G.Truksnis), „pret”–nav, „atturas”- 6 (A.Ābelītis, Z.Starks, A.Tampe, J.Visockis, I.Blaua, Dz.Homka), M.Vorobjova nebalso)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Iziet E.Krūmiņš.

53. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma novirzīšanu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis)), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

 

Ienāk E.Krūmiņš.

Iziet R.Ražuks.

54. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.457 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.899)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.457 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

Ienāk R.Ražuks.

55. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.729 „Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Tirgus ielā 6A” (lēmums Nr.900)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.729 „Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Tirgus ielā 6A”.

 

56. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu (lēmums Nr.901)

Ziņo:

G.Jubele, pēc deputātu ierosinājuma, izsaka priekšlikumu lēmumprojektā veikt redakcionālas izmaiņas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālām izmaiņām („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 „Par pasākuma „Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju” organizēšanu, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā: „Piekrist izbraukuma tirdzniecībai ar pašu izaudzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju pasākuma laikā „Palīdzēsim Latvijas zemniekiem” Jūrmalā, laukumā starp Kapteiņa Zolta ielu un Talsu šoseju un laukumā starp Baznīcas un Slokas ielām (pie dzelzceļa pārbrauktuves) no 2009.gada 1.novembra līdz 2010.gada 10.janvārim trešdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00

57. Par īrēto telpu Jūrmalā, Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

(lēmums Nr.902)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par īrēto telpu Jūrmalā, Muižas ielā 6 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

58. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīvas -8616” (lēmums Nr.903)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, J.Visockis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Grīvas -8616”.

 

59. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 52a iznomāšanu (lēmums Nr.904)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus lēmumprojektu neatbalstīt, jo uzskata, ka iznomājot šo zemesgabalu uz 20 gadiem, pašvaldība nekādus sevišķus ieguldījumus negūs. Izsaka priekšlikumu, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, šo zemesgabalu pārdot, ieguldot līdzekļus pilsētas attīstībā.

J.Visockis ierosina precizēt lēmumprojektu, apstiprinot zemesgabala nomas nodošanu izsolē noteikumus.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –3 (Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua), „atturas”- 2 (I.Ančāns, Dz.Homka), A.Tampe nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 52a iznomāšanu.

 

60. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Zemgales ielā 34 zemesgabala daļas nomas maksu (lēmums Nr.905)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Zemgales ielā 34 zemesgabala daļas nomas.

 

61. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar E.A.

(lēmums Nr.906)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis)), nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar E.A.

 

62. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Ļ. (lēmums Nr.907)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Ļ.

 

63. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a nomāšanu no V.L.

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka konsultējoties ar juridisko pārvaldi un saskaņā ar likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, lēmumprojekta 2.6 un 2.7.punktā ir precizēta aprēķinātā zemes nomas maksa - Ls 23104,15 katrā.

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka vai nav lietderīgāk iepriekš noteikt reāli nepieciešamo zemes platību ēkas apsaimniekošanai. Nepiekrīt, ka pašvaldībai jāveic nomas maksa par visu zemesgabalu. Gadījumā, ja zemes īpašniece tam nepiekrīt, tad šis jautājums ir jāizskata tiesas ceļā.

Dz.Homka izsaka priekšlikumu šī lēmumprojekta izskatīšanu atlikt un pārskatīt jautājumu par sociālās mājas pārvietošanu kādā citā ēkā.

R.Munkevics, pēc deputātu ierosinājuma, izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt līdz nākamajai domes sēdei un sagatavot lēmumprojekta variantu, aprēķinot zemes nomas maksu tikai par piesaistāmo zemes platību un izvērtēt iespējamās no tā izrietošās sekas.

 

64. Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 2 daļas nomāšanu no SIA „Santlat”

(lēmums Nr.908)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 2 daļas nomāšanu no SIA „Santlat”.

 

Sēde slēgta plkst. 12.10

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 17.novembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF