Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 213.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 574.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 684.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 03.decembrīNr.945

protokols Nr.27, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai
piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” Latvijas Republikas Valsts zemes dienests ir nosūtījis Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kadastra informācijas sistēmas datus par zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām, kas kadastra informācijas sistēmā atzīmētas kā attiecīgajai pašvaldībai vai valstij piekrītošas. Izvērtējot minētos datus, pašvaldības dome pieņem lēmumu par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

Šajā lēmumā Jūrmalas pilsētas dome izvērtē daļu no Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta iesniegtā saraksta par pašvaldībai piekrītošajām neapbūvētajām zemes vienībām, par kurām ir pieņemti Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumi vai atzinumi. Neuzmērītajām zemes vienībām, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un trešās daļas 4.punktu, 4¹.panta otrās daļas 5.punktu un 6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, lai veiktu pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpildi, ievērojot ar 2009.gada 19.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/504 izveidotās darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2009.gada 19.novembra sēdes protokolu Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētās zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.945

(protokols Nr.27, 44.punkts)

Nr.

p.k.

Zemesgabala nosaukums

Īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, (ha)

Zonējums saskaņā ar teritorijas plānojumu

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Pašvaldības funkcija pamatojoties uz likumu " Par pašvaldībām"

Piezīmes

1

Andreja Upīša iela 16A

13000263414

13000263414

0.0322

-

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

Starpgabals

2

Asari 4805 

13000164805

13000164805

2.1811

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

3

Asari 4806 

13000164806

13000164806

0.5032

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

4

Atbalss iela 2       

13000215707

13000215707

0.3239

Jaukta darīj., atp., dzīv., daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Pilsētas infrastuktūras attīstībai

5

Bulduri 1002

13000071002

13000071002

1.0699

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

6

Bulduri 1004

13000071004

13000071004

0.5883

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

7

Bulduri 1118

13000071118

13000071118

0.5128

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

8

Bulduri 5408

13000075408

13000075408

3.2242

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

9

Bulduri 5912

13000075912

13000075912

5.9211

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

10

Bulduri 6818

13000076818

13000076818

1.5209

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

11

Buļļuciems 1724

13000021724

13000021724

23.7442

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

12

Buļļuciems 2229

13000022229

13000022229

0.4423

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

13

Cīruļu iela 14

13000150504

13000150504

1.5171

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

14 Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 684.lēmumu Svītrots ar domes 2016.gada 21.aprīļa 213.lēmumu

Cīruļu iela 27/29

13000164736

13000164736

1.0709

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

15

Cīruļu iela 33

13000164729

13000164729

0.3529

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošna un uzturēšana

16 Svītrots ar domes 2013.gada 28.novembra 684.lēmumu

Cīruļu iela 52 

13000174011

13000174011

0.9487

" Priežu parka" rajons ar apbūvi

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

17

Dāvja iela 80

13000173412

13000173412

1.0679

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

18

Druvciems 0101

13000130101

13000130101

72.1668

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

19

Dubulti 3411

13000103411

13000103411

5.782

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

20

Dubulti 3601

13000103601

13000103601

35.7573

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

21

Dubulti 3602

13000103602

13000103602

19.7381

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

22

Dzintari 1001

13000081001

13000081001

1.6633

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

23

Dzintari 1002

13000081002

13000081002

0.5488

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

24

Dzintari 1003

13000081003

13000081003

1.0449

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

25

Dzintari 1004

13000081004

13000081004

0.6596

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

26

Dzintari 1005

13000081005

13000081005

0.1947

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

27

Dzintari 1006

13000081006

13000081006

0.1851

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

28

Dzintari 1008

13000081008

13000081008

0.9467

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

29

Dzintari 1009

13000081009

13000081009

1.7073

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

906/1000 d.d.

30

Dzintari 1010

13000081010

13000081010

0.7558

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

31

Dzintari 1011

13000081011

13000081011

0.4026

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

32

Dzintari 1012

13000081012

13000081012

0.4311

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

33

Dzintari 2103

13000082103

13000082103

10.5994

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

34

Dzintari 4020

13000084020

13000084020

20.3148

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

35

Dzintari 4501

13000084501

13000084501

10.1906

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

36

Dzintari 4508

13000084508

13000084508

11.2254

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

37

Dzintari 5003

13000085003

13000085003

2.7745

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

38

Dzintari 5010

13000085010

13000085010

1.3432

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

39

Emīla Dārziņa iela 15A

13000264905

13000264905

1.1273

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

40

Emīla Dārziņa iela 17

13000264903

13000264903

0.3886

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

41 Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 684.lēmumu

Gleznotāja M. Ķemera gatve 2

13000262513

13000262513

0.4555

Kūrorta teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

42

Jaundubulti 2705 

13000112705

13000112705

0.6811

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

43

Jaundubulti 3107 

13000113107

13000113107

0.4771

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

44

Jaundubulti 3401 

13000113401

13000113401

25.1438

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

45

Kadiķu iela 32 

13000146124

13000146124

0.3659

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Tiesvedība

46

Kalēju iela 76

13000149503

13000149503

0.3831

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

47

Kaugurciems 0103

13000190004

13000190103

6.2666

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

48

Kaugurciems 0104

13000190005

13000190104

9.4724

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

49

Kaugurciems 0201 

13000190201

13000190201

17.7778

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

50

Kaugurciems 0203 

13000190203

13000190203

8.4057

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

51

Kaugurciems 1203 

13000191203

13000191203

9.1547

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

52

Kaugurciems 1225 

13000191225

13000191225

3.8781

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

53

Kaugurciems 1305 

13000191305

13000191305

0.3614

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

54

Kaugurciems 1618 

13000191618

13000191618

0.341

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

55

Kaugurciems 3917 

13000193917

13000193917

0.6206

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

56

Kaugurciems 4103 

13000194103

13000194103

14.2736

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

57

Kaugurciems 4104 

13000194104

13000194104

0.2513

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

58

Kauguri 0505

13000200505

13000200505

35.4658

Dabas pamatne; daļa darījumu iestāžu teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

59

Kauguri 0726

13000200726

13000200726

0.5742

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

60

Kauguri 0809

13000200809

13000200809

0.253

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

61

Kauguri 0814

13000200814

13000200814

0.3543

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

62

Kauguri 1215

13000201215

13000201215

0.2799

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

63

Kauguri 1719

13000201719

13000201719

0.1338

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

64

Kauguri 1720

13000201720

13000201720

0.2383

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

65

Kauguri 2001

13000202001

13000202001

0.6625

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

66

Kauguri 2102

13000202102

13000202102

3.6355

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

67

Kauguri 2105

13000202105

13000202105

0.3333

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

68

Kauguri 2502

13000202502

13000202502

0.4013

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

69

Kauguri 3108

13000203108

13000203108

0.0548

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

70

Kauguri 3116

13000203116

13000203116

0.3423

Tehn. apbūves teritorija; dabas pamatne

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

71

Kauguri 3117

13000203117

13000203117

0.1115

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

Bērnudārza teritorijas paplašināšanai

72

Kauguri 3119

13000203119

13000203119

0.0671

Tehniskās apbūves teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

73

Kauguri 3602

13000203602

13000203602

0.1062

Tehniskās apbūves teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

74

Kauguri 3604

13000203604

13000203604

0.1379

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

75

Kauguri 3605

13000203605

13000203605

0.0669

Tehniskās apbūves teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

76

Kauguri 3606

13000203606

13000203606

0.0755

Tehniskās apbūves teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

77

Kauguri 4301

13000204301

13000204301

6.0465

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

78

Kauguri 4305

13000204305

13000204305

1.2887

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

79

Kauguri 4309

13000204309

13000204309

0.407

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

80

Kauguri 4310

13000204310

13000204310

0.6261

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

81

Kauguri 5006

13000205006

13000205006

0.1108

Tehniskās apbūves teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

82

Kauguri 5010

13000205010

13000205010

0.0256

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

Starpgabals

Pievienošanai ielai

83

Kauguri 5011

13000205011

13000205011

0.1322

Tehniskās apbūves teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

84

Kauguri 5012

13000205012

13000205012

0.2054

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

85

Kauguri 5014

13000205014

13000205014

0.0999

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve  

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

86

Kauguri 7108

13000207108

13000207108

0.0827

Darījumu iestāžu teritorija

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīv. māju apbūve 

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

87

Krastaciems 0902 

13000180902

13000180902

3.6891

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

88

Krastaciems 0910 

13000180910

13000180910

1.9206

Dabas pamatne; daļa tehniskās apbūves teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Ūdenssaimniecības attīstībai

89

Kūdra 0115 

13000240115

13000240115

0.2071

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

90

Kūdra 0116 

13000240116

13000240116

0.3882

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

91

Kūdra 0117 

13000240117

13000240117

0.5897

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Indiv. dzīv. māju apb.; dabas pamatnes, parki 

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

92

Kūdra 0118 

13000240118

13000240118

1.8634

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

93

Kūdra 0119 

13000240119

13000240119

0.9094

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

94

Kūdra 0120 

13000240120

13000240120

1.9171

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

95

Kūdra 0121 

13000240121

13000240121

0.8525

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

96

Kūdra 0122 

13000240122

13000240122

1.6961

Dārzkopības sabiedrību teritorija

Indiv. dzīv. māju apbūve; dabas pamatnes, parki 

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

mazdārziņi

97

Lapsu iela 2 

13000215009

13000215009

1.1291

" Priežu parka" rajons ar apbūvi

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

98

Lielupe 1002

13000041002

13000041002

1.5008

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

99

Lielupe 1007

13000041007

13000041007

1.449

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

100

Lielupe 1008

13000041008

13000041008

1.4336

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

101

Lielupe 1009

13000041009

13000041009

0.6741

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

102

Lielupe 1010

13000041010

13000041010

0.8517

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

103

Lielupe 1011

13000041011

13000041011

0.9546

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

104

Lielupe 1012

13000041012

13000041012

1.2352

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

105

Lielupe 1015

13000041015

13000041015

1.2155

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

106

Lielupe 1016

13000041016

13000041016

0.3523

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

107

Lielupe 1017

13000041017

13000041017

2.4453

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

108

Medņu iela 44

13000164707

13000164707

0.7147

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

109

Medņu iela 72

13000173704

13000173704

0.9146

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

110

Melluži 0110

13000140110

13000140110

1.8832

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

111

Melluži 6907

13000146907

13000146907

42.2448

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

112

Melluži 9411

13000149411

13000149411

1.9175

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

113

Melluži 9501

13000149501

13000149501

0.1672

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

114

Melluži 9504

13000149504

13000149504

0.1367

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

115

Melluži 9505

13000149505

13000149505

3.0415

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

116

Pulkveža Brieža iela 60

13000123212

13000123212

1.1032

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

117

Pumpuri 3301

13000123301

13000123301

58.6787

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

118

Raiņa iela 1A

13000218616

13000218616

0.1584

Jaukta darīj., atp., dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

119

Rendas iela 2

13000213805

13000213805

1.2186

Darījumu iestāžu teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

Sabiedriska objekta būvniecībai

120

Rubeņu iela 66

13000174410

13000174410

0.9394

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

121

Rubeņu iela 82

13000174301

13000174301

0.8991

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

122

Rūpniecības iela 4A  

13000204913

13000204913

0.2486

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Pilsētas infrastuktūras attīstībai

123

Rūpniecības iela 6A  

13000204922

13000204922

0.0641

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Pilsētas infrastuktūras attīstībai

124

Senatnes iela 5 

13000264501

13000264501

0.1206

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

125

Skautu iela 18

13000174143

13000174143

1.8254

Dabas pamatne; daļa " priežu parka" rajons ar apbūvi

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

126

Sloka 0516 

13000210516

13000210516

0.0772

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Pilsētas infrastuktūras attīstībai

127

Sloka 0911 

13000210911

13000210911

0.0424

-

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

Starpgabals

Pievienošanai ielai

128

Sloka 7105 

13000217105

13000217105

0.2754

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

129

Sloka 7107 

13000217107

13000217107

0.7228

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

130

Sloka 7153 

13000217153

13000217153

0.1885

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

131

Sloka 7614 

13000217614

13000217614

0.565

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

132

Sloka 7615 

13000217615

13000217615

0.1329

 -

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Pilsētas infrastuktūras attīstībai

133

Sloka 8621 

13000218621

13000218621

0.1962

Darījumu iestāžu teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Pilsētas infrastuktūras attīstībai

134

Sloka 8718 

13000218718

13000218718

0.014

Jaukta darīj., atp., dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve 

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Pilsētas infrastuktūras attīstībai

135

Stirnurags 0601

13000030601

13000030601

72.5512

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

136

Stirnurags 1001

13000031001

13000031001

6.7018

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

137

Tallinas iela 24

13000205801

13000205801

0.6805

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

138

Tallinas iela 38

13000203303

13000203303

0.23

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

139

Tallinas iela 50

13000202401

13000202401

0.5645

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

140

Tērbatas iela 30

13000204601

13000204601

0.69

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

141

Tērbatas iela 45

13000202405

13000202405

0.6416

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

142

Tukuma iela 32A 

13000264909

13000264909

5.6857

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Ķemeru vēsturiskais parks

143

Tukuma iela 33

13000265501

13000265501

0.4133

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

144

Vaivari 1101

13000171101

13000171101

14.6669

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

145

Vaivari 1102

13000171102

13000171102

1.1879

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

146

Vaivari 1103

13000171103

13000171103

9.6175

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

147

Vaivari 1108

13000171108

13000171108

1.5245

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

148

Vaivari 1109

13000171109

13000171109

1.8776

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

149

Vaivari 1217

13000171217

13000171217

1.5576

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

150

Vaivari 1228

13000171228

13000171228

0.2587

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

151

Vaivari 1403

13000171403

13000171403

0.9635

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

152

Vaivari 1404

13000171404

13000171404

3.7918

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

153

Vaivari 1601

13000171601

13000171601

13.3479

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

154

Vaivari 1602

13000171602

13000171602

1.4927

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

155

Vaivari 1603

13000171603

13000171603

1.6168

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

156

Vaivari 2001

13000172001

13000172001

13.8649

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

157

Vaivari 2101

13000172101

13000172101

53.1599

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

158

Vaivari 3013

13000173013

13000173013

2.5884

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

159

Valtera prospekts 41/43

13000150801

13000150801

0.7614

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

160

Valteri 0807

13000150807

13000150807

53.6826

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

161

Valteri 0808

13000150808

13000150808

46.3544

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

162

Valteri 0810

13000150810

13000150810

1.5511

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

163

Valteri 3001

13000153001

13000153001

4.1217

Dabas pamatne, daļa turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

164 Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 684.lēmumu

Ventspils šoseja 21  

13000214605

13000214605

0.2846

Jaukta ražošanas teritorija

Komercdarbības objektu apbūve 

15.panta 18.punkts - piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā


Lejupielāde: DOC un PDF