Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 574

protokols Nr. 18, 69. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (turpmāk – Lēmums Nr.945) ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

Zemes vienība Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 4605, ar kopējo platību 2846 m2 (turpmāk – zemes vienība) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atradās jauktā ražošanas teritorijā. Zemes vienībai ar lēmumu Nr.945 noteikta pašvaldības funkcija – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 18.punktu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienībai ir izmainīts zonējums uz jauktu dzīvojamās apbūves teritoriju (11JDz), Jūrmalas pilsētas domes Darba grupa pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2014.gada 10.oktobra sēdē (1.pielikums protokolam Nr.8.2-15/1) ir mainījusi noteikto pašvaldības autonomo funkciju zemes vienībai uz komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkta, Jūrmalas pilsētas domes Darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2014.gada 10.oktobra sēdes 1.pielikumu protokolam Nr.8.2-15/1, Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” pielikumā grozījumu un izteikt 164.punktu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.574

(protokols Nr.18, 69.punkts)

N.p.k.

Adrese

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, m²

ZK lēmums, atzinums

NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis

Zonējums Teritorijas plānojumā

Darba grupas priekšlikums

Piezīmes

164.

Ventspils šoseja 21

1300 021 4605

2846

Zemes komisijas 15.04.2005. lēmums Nr.95

0801 - komercdarbības objektu apbūve

11JDz Jaukta dzīvojamā apbūves teritorija

likums „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkts - komunālo pakalpojumu nodrošināšana

Ar 03.12.2009. lēmumu Nr.945 bija noteikta - piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF