Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku 10.06.2024. ar domes 2024.gada 25.janvāra 2.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 01.oktobrīNr.66

Protokols Nr.23, 41.punkts

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Brankciema ielā 6 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.585
“Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6”

  1. Apstiprināt „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus pilsētas vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics