Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 15.oktobrīNr.67

Protokols Nr.24, 19.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19
„Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu,
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
„Teritorijas plānošanas likuma” 3.pantu, 7.panta sestās daļas 2.punktu
un Latvijas Republikas Satversmes tiesas
2007.gada 26.aprīļa spriedumu lietā Nr.2006-38-03

  1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” pielikuma 1.sējuma nosaukumā, izsakot to šādā redakcijā:

    „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim”.

  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF