Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 27.maija 26.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 15.oktobrīNr.68

Protokols Nr.24, 22.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
78.punktu un Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.49
„Par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā,
Rubeņu ielā 78”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus pilsētas vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics