Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.06.2021. Stājas spēkā 10.06.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 26

protokols Nr. 7, 34. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošos noteikumus Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF