Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrī Nr.76

Protokols Nr.27, 38.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmumu Nr.181
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Dāvja ielā 8”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics