Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.77

Protokols Nr.27, 40.punkts

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta lēmumu Nr.808
“Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47”

  1. Apstiprināt „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics