Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrī Nr.81

Protokols Nr.28, 69.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1076
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 15.oktobra lēmuma Nr.725
„Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2”
atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma
projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2”.

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF