Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 21.aprīļa 172.lēmumu

2010.gada 14.janvārīNr.1

protokols Nr.1, 1. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2010.gada 7.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.1-57/01) un finanšu komitejas 2010.gada 12.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenas Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu, 3.pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) nodrošināt domes lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

  3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam kontrolēt lēmuma izpildi.

  4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.912 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 14.janvāra lēmumu Nr.

(Protokols Nr.1, .punkts)

 

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā

Pakalpojuma nosaukums

 

Mērvienība

Pakalpojuma

PVN

Kopā

 

 

 

 

 

 

cena ( Ls)

21% (Ls)

(Ls)

1. Lielais baseins  - 45 min. nodarbība

 

1 personai

 

 

 

    1.1. Skolu audzēkņiem:

 

 

 

"

 

 

 

       1.1.1. darba dienās no 18.30 - 21.00

 

 

"

0.91

0.19

1.10

       1.1.2. sestdienās no 14.30 - 19.00

 

 

"

0.41

0.09

0.50

       1.1.3. svētdienās no 10.00 - 17.00

 

 

"

0.91

0.19

1.10

    1.2. Pieaugušajiem:

 

 

 

 

 

 

 

       1.2.1. darba dienās no   8.00 - 12.00

 

 

"

1.32

0.28

1.60

       1.2.2. darba dienās no 18.30 - 21.00

 

 

"

1.74

0.36

2.10

       1.2.3. sestdienās no 14.30 - 19.00

 

 

"

1.74

0.36

2.10

       1.2.4. svētdienās no 10.00 - 17.00

 

 

"

1.74

0.36

2.10

    1.3. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem *)

 

"

0.41

0.09

0.50

    1.4. Ģimenei :

 

 

 

 

 

 

 

       1.4.1. vecāki (katrs)

 

 

 

"

1.32

0.28

1.60

       1.4.2. bērnam

 

 

 

"

0.41

0.09

0.50

    1.5. Pensionāriem *) 

 

 

 

"

0.83

0.17

1.00

    1.6. Dienas nodaļas studentiem *)

 

 

"

0.83

0.17

1.00

    1.7. Invalīdiem*)

 

 

 

"

0.41

0.09

0.50

2. Mazais baseins - 45 min. nodarbība

 

1 personai

 

 

 

    2.1. Skolu audzēkņiem *)

 

 

"

0.50

0.10

0.60

    2.2. Apmācība ar treneri (bērns + vecāks)

 

"

1.65

0.35

2.00

    2.4. Pieaugušajiem

 

 

 

"

1.65

0.35

2.00

3.Trenažieru zāle  - 60 min. nodarbība

 

1 personai

 

 

 

    3.1. Skolu audzēkņiem *)

 

 

"

 

 

 

       3.1.1. darba dienās no   8.00 - 18.00

 

 

"

0.41

0.09

0.50

       3.1.2. darba dienās no 18.00 - 21.00

 

 

"

0.66

0.14

0.80

       3.1.3. sestdienās, svētdienās no 10.00 - 17.00     

 

"

0.58

0.12

0.70

    3.2. Dienas nodaļas studentiem *)

 

 

"

0.58

0.12

0.70

    3.3. Pieaugušajiem

 

 

 

"

0.91

0.19

1.10

    3.4. Invalīdiem *)

 

 

 

"

0.58

0.12

0.70

    3.5. Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem *)

 

"

0.58

0.12

0.70

4. Vingrošanas zāle - 60 min. nodarbība

 

1 personai

 

 

 

    4.1. Pieaugušajiem

 

 

 

"

0.91

0.19

1.10

    4.2. Dienas nodaļas studentiem *)

 

 

"

0.50

0.10

0.60

    4.3. Skolu audzēkņiem *)

 

 

 

 

 

 

       3.1.1. darba dienās no   8.00 - 18.00

 

 

"

0.41

0.09

0.50

       3.1.2. darba dienās no 18.00 - 21.00

 

 

"

0.66

0.14

0.80

       3.1.3. sestdienās, svētdienās no 10.00 - 17.00     

 

"

0.58

0.12

0.70

5. Lielā baseina viena celiņa noma

 

45 min.

 

 

 

      5.1. darba dienās no 8.00 - 12.00

 

 

"

5.08

1.07

6.15

      5.2. vakaros no 18.30 - 21.00, sestdienās un svētdienās no 10.00 - 17.00

"

6.78

1.42

8.20

6. Abonementa cena 10 nodarbībām **)

 

 

 

 

 

    6.1.Lielais baseins

 

 

 

45 min.

 

 

 

       6.1.1. darba dienās no 8.00 - 12.00

 

 

"

9.92

2.08

12.00

       6.1.2. vakaros no 18.30 - 21.00, sestdienās un svētdienās no 10.00 - 17.00

"

13.22

2.78

16.00

    6.2. Lielais baseins - dienas nodaļas studentiem *)

45 min.

6.61

1.39

8.00

    6.3. Lielais baseins - ģimenei

 

 

 

 

 

 

           ( 2 vecāki  ar bērniem,  pirmskolas un skolas audzēkņiem)   *)

45 min.

20.66

4.34

25.00

    6.4. Trenažieru zāle

 

 

 

60 min.

7.02

1.48

8.50

    6.5. Trenažieru zāle - dienas nodaļas studentiem *)

60 min.

4.96

1.04

6.00

    6.6. Vingrošanas zāle

 

 

 

60 min.

7.02

1.48

8.50

    6.7. Kopējais abonements (baseins + trenažieru zāle)

45 min.+60 min.

16.53

3.47

20.00

    6.8. Kopējais abonements - dienas nodaļas studentiem, invalīdiem *)

45 min.+60 min.

11.57

2.43

14.00

7. Trenažieru zāles abonements, bez laika ierobežojuma  *)

1 mēn.

9.92

2.08

12.00

8. Skolas audzēkņu dalības maksa:

 

 

 

 

 

    8.1. Sporta grupas audzēknis

 

 

1 mēn.

6.61

1.39

8.00

    8.2. Sporta grupas audzēknis ar II sporta klasi

 

1 mēn.

3.31

0.69

4.00

    8.3. Ģimenes otrajam bērnam

 

 

1 mēn.

3.31

0.69

4.00

    8.4. Ģimenes trešajam un nākamajiem bērniem

 

1 mēn.

0.00

0.00

0.00

Bezmaksas apmeklējumi:

 

 

 

 

 

 

  - Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas sporta grupu audzēkņiem ar SM, SMK un I sporta klasi

 

 

  - Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas audzēkņi, kuri ir Latvijas izlases dalībnieki

 

 

 

  - Jūrmalas pilsētas skolotājiem - pensionāriem *)                              

 

 

 

 

  - Patversmes bērniem

 

 

 

 

 

 

 

  - Bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm  *)                                                                  

 

 

 

  - Ārstnieciskā vingrošana

 

 

 

 

 

 

 

  - Skolu organizēto peldēšanas apmācības grupu audzēkņiem un vadītājiem

 

 

 

 

  - Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta  pasākumiem

 

 

 

 

 

  *) uzrādot apliecinošu dokumentu

 

 

 

 

 

**) abonementu derīguma laiks - divi mēneši

 

 

 

 2.pielikums apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1

(Protokols Nr.1, 1.punkts)

 

JŪRMALAS PELDĒŠANAS UN FUTBOLA SKOLA

Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016, tālr.67739318, fakss 67739314

 

 

Interešu izglītības programmu maksas pakalpojumu

izcenojuma pamatojums futbola nodaļai

 

Vispārējās izmaksas 1 mēnesim 1 izglītojamajam:

1. Mīkstais inventārs                               Ls 3,-

2. Mācību līdzekļi, inventārs                  Ls 2,-

3. Autobusa noma                                    Ls 2,-

4. Dalības maksa sacensībām                 Ls 1,-

 

 

                     Kopā:                                   Ls 8,-

Direktors                                                                                                                         A.Ļeonovs3.pielikums apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1

(Protokols Nr.1, 1.punkts)

 

JŪRMALAS PELDĒŠANAS UN FUTBOLA SKOLA

Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016, tālr.67739318, fakss 67739314

 

 

Interešu izglītības programmu maksas pakalpojumu

izcenojuma pamatojums peldēšanas nodaļai

 

Vispārējās izmaksas 1 mēnesim 1 izglītojamajam:

1. Mīkstais inventārs                               Ls 1,-

2. Mācību līdzekļi, inventārs                  Ls 1,-

3. Autobusa noma                                    Ls 1,-

4. Dalības maksa sacensībām                 Ls 1,-

5. Komunālie pakalpojumi                     Ls 4,-

 

 

                     Kopā:                                   Ls 8,-

Direktors                                                                                                                         A.Ļeonovs