Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.02.2010. Stājas spēkā 12.02.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārī Nr.5

Protokols Nr.2, 98.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 projekta
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.204
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF