Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 24.02.2010. Stājas spēkā 25.02.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 11.februārī Nr.8

Protokols Nr.4, 47.punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1
grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.879
„Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu projekta
izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3”

  1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF