Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.4

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1120-1132), Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja p.i

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas  nodaļas vadītāja p.i

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Jānis Artemjevs, Zinaīda Tarasenko, Irēna Drupa, Anna Deičmane, Inese Kārkliņa, Sarmīte Limba, Aīda Paipare, Atis Sapronovs, Indulis Skudra, Dzintars Krūmiņš, Ģirts Brambergs

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina noņemt no sēdes darba kārtības sekojošus jautājumus:

·              Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 18 īres līguma noslēgšanu ar K.S.

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 11.augusta lēmumā Nr.586„Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a nomas līguma noslēgšanu ar H.L.”

Un iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.755„Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”

·              Grozījumi Jūrmalas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 73

 

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut tikai papildus jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 73.

I.Ančāns izsakās, ka jautājums par grozījumiem Jūrmalas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” ir izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un ārkārtas apvienotajā komitejā. Izglītībai budžetā papildus tika piešķirti Ls 28  000. Saskaņā ar pašvaldības nolikumu par lēmumprojektu iesniegšanas kārtību, šo lēmumprojektu nebija iespējams iesniegt uz šo domes sēdi kā kārtējo jautājumu. Tāpēc aicina deputātus nobalsot par šī jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.

R.Munkevics ierosina balsot par katra papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā atsevišķi.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis)), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.755 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, G.Truksnis), „pret” – 1 (M.Dzenītis), „atturas”- 3 (Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis)), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.755„Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma par grozījumiem Jūrmalas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, I.Blaua, R.Ražuks), „pret” – 2 (M.Dzenītis, J.Visockis), „atturas”- 4 (Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, G.Truksnis)), jautājums netika iekļauts sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 73 iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav)), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 73.

Darba kārtība:

 

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.654 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

3.   

Par Raimonda Munkevica amatu savienošanu

4.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.V.)

5.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.B.)

6.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.Z.)

7.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.Z.)

8.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.B.)

9.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.I.)

10.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.H.)

11.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (U.K.)

12.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.I.)

13.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.S.)

14.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.D.J.)

15.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.J.)

16.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.R.)

17.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.G.)

18.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (N.T.)

19.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „BBM Baltija”)

20.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Č.)

21.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.R.)

22.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P.)

23.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.T.)

24.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.)

25.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.H.)

26.  

Jūrmalas speciālās internātpamatskolas nolikums

27.  

Par dalību Sorosa fonda – Latvija finansētās programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu atklātā konkursā

28.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmumā Nr.428„Par sākumskolas „Taurenītis” sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtību”

29.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

30.  

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 3

31.  

Par dzīvokļu jautājumiem

32.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

33.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Katedrāles ielā 2/4

34.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Babītes ielā 1

35.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Eiženijas ielā 14

36.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Zemgales ielā 54

37.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Atbalss ielā 17

38.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vidus prospektā 10

39.  

Par adreses noteikšanu nedzīvojamām telpu grupām Jūrmalā, Abavas ielā 6

40.  

Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Saldus ielā 22

41.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lašu ielā 6 (zemes kadastra Nr.1300 002 2601)

42.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viņķu ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 016 3405)

43.  

Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1609 Jūrmalā, Gončarova ielā 8/10

44.  

Par LMT sakaru torņa un aparatūras konteinera jaunbūves ieceri Jūrmalā, Babītes ielā 1c

45.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.516„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 26” atzīšanu par spēku zaudējušu

46.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 apstiprināšanu

47.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

48.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai apstiprināšanu

49.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

50.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 apstiprināšanu

51.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

52.  

Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu

53.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.755 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”

54.  

Saistošie noteikumi „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

55.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumā Nr.586„Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

56.  

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrisko organizāciju „Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne””

57.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 ēkas lit.3 īres līguma pagarināšanu ar Latvijas Futbola federāciju

58.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „NPN”

59.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Noderīgas lietas”

60.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J.K.

61.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu pr.52A nomas līguma noslēgšanu ar SIA „New classic”

62.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1049atcelšanu un grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”

63.  

Par SIA „Santlat” ierosinājumu atsavināt nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 2 K-1

64.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 3

65.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Steķu ielā 1

66.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 73

 

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.120)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666„Par zemes komisiju”.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.654 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.121)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, E.Krūmiņš, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” –3 (A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „atturas”- nav, A.Ābelītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.654„Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

 

3.          Par Raimonda Munkevica amatu savienošanu (lēmums Nr.122)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Raimonda Munkevica amatu savienošanu.

 

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.V.)

(lēmums Nr.123)

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.B.)

(lēmums Nr.124)

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.Z.)

(lēmums Nr.125)

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.Z.)

(lēmums Nr.126)

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.B.)

(lēmums Nr.127)

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.I.)

(lēmums Nr.128)

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.H.)

(lēmums Nr.129)

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (U.K.)

(lēmums Nr.130)

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.I.)

(lēmums Nr.131)

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.S.)

(lēmums Nr.132)

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.D.J.) (lēmums Nr.133)

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.J.)

(lēmums Nr.134)

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.R.) (lēmums Nr.135)

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.G.)

(lēmums Nr.136)

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (N.T.)

(lēmums Nr.137)

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „BBM Baltija”) (lēmums Nr.138)

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Č.)

(lēmums Nr.139)

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.R.)

(lēmums Nr.140)

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P.)

(lēmums Nr.141)

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.T.)

(lēmums Nr.142)

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.) (lēmums Nr.143)

25. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.H.) (lēmums Nr.144)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

R.Munkevics informē, ka turpmāk, saskaņā ar pieņemto jauno Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumu, šāda veida jautājumus pieņems domes izpilddirektors. 

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr. 6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.V.).

2.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.B.).

3.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.Z.).

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.Z.).

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.B.).

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.I.).

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.H.).

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (U.K.).

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.I.).

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.S.).

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.D.J.).

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.J.).

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.R.).

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.G.).

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (N.T.).

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „BBM Baltija”).

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Č.).

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.R.).

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.P.).

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.T.).

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.).

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.H.).

 

26. Jūrmalas speciālās internātpamatskolas nolikums (nolikums Nr.33)

Ziņo:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt Jūrmalas speciālās internātpamatskolas nolikumu.

 

27. Par dalību Sorosa fonda – Latvija finansētās programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu atklātā konkursā (lēmums Nr.146)

Ziņo:

I.Kārkliņa ziņo, ka pēc finanšu pārvaldes piezīmes, deputātiem ir iesniegts precizēts lēmumprojekts ar pielikumu.

R.Munkevics izsakās, ka nepieciešams precizēt kontaktinformāciju pieteikuma 2.2.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Sorosa fonda – Latvija finansētās programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu atklātā konkursā, ar precizējumiem.

 

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmumā Nr.428„Par sākumskolas „Taurenītis” sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtību” (lēmums Nr.147)

Ziņo:

S.Limba ziņo par sagatavoto lēmumprojektu un lūdz domi turpmāk veicot aprēķinu, cik skolā izmaksā viens skolēns, visu komunālo pakalpojumu izmaksas dalīt ne tikai uz skolas izglītojamajiem, bet uz visiem bezmaksas lietotājiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmumā Nr.428 „Par sākumskolas „Taurenītis” sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtību”.

 

29. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.148)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

30. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 3 (lēmums Nr.149)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Kleistes ielā 3.

 

31. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.150)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

 

32. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.151)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

33. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Katedrāles ielā 2/4 (lēmums Nr.152)

34. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Babītes ielā 1 (lēmums Nr.153)

35. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Eiženijas ielā 14 (lēmums Nr.154)

36. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Zemgales ielā 54 (lēmums Nr.Nr.155)

37. Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Atbalss ielā 17 (lēmums Nr.156)

38. Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vidus prospektā 10 (lēmums Nr.157)

39. Par adreses noteikšanu nedzīvojamām telpu grupām Jūrmalā, Abavas ielā 6

(lēmums Nr.158)

40. Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Saldus ielā 22 (lēmums Nr.159)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu,, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Katedrāles ielā 2/4.

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Babītes ielā 1.

3.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Eiženijas ielā 14.

4.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Zemgales ielā 54.

5.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Atbalss ielā 17.

6.          Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Vidus prospektā 10.

7.          Par adreses noteikšanu nedzīvojamām telpu grupām Jūrmalā, Abavas ielā 6.

8.          Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Saldus ielā 22.

 

41. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lašu ielā 6 (zemes kadastra Nr.1300 002 2601) (lēmums Nr.160)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lašu ielā 6 (zemes kadastra Nr.1300 002 2601).

 

42. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viņķu ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 016 3405) (lēmums Nr.161)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viņķu ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 016 3405).

 

43. Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1609 Jūrmalā, Gončarova ielā 8/10 (lēmums Nr.162)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (G.Truksnis, M.Vorobjova)), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1609 Jūrmalā, Gončarova ielā 8/10.

 

44. Par LMT sakaru torņa un aparatūras konteinera jaunbūves ieceri Jūrmalā, Babītes ielā 1c (lēmums Nr.163)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics uzskata, ka par šī torņa uzstādīšanu ir jāinformē apkārt esošo māju iedzīvotāji, kas netika iepriekš izdarīts organizējot sabiedrisko apspriešanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 4 (M.Vorobjova, R.Munkevics, G.Truksnis, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par LMT sakaru torņa un aparatūras konteinera jaunbūves ieceri Jūrmalā, Babītes ielā 1c.

 

45. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.516„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 26” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.164)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmuma Nr.516„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 26” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

Iziet E.Krūmiņš

46. Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 apstiprināšanu (lēmums Nr.165)

47. Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 5 (A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, M.Dzenītis, I.Blaua), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

48. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai apstiprināšanu (lēmums Nr.166)

49. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21„Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, I.Blaua), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

50. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 apstiprināšanu

(lēmums Nr.167)

51. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

(saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, G.Truksnis, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 apstiprināšanu.

2.   Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

 Ienāk E.Krūmiņš

52. Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu (lēmums Nr.168)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka nepieciešams lēmumprojektu papildināt, norādot katras personas ieņemamo amatu Jūrmalas pilsētas domē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu.

 

53. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumā Nr.755„Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā” (lēmums Nr.169)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka pēc juridiskās nodaļas iebildumiem, nepieciešams lēmuma projektu izteikt jaunā redakcijā: „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”, vienlaikus atceļot Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.755„Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”.

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu lēmuma projekta 2.punktā noteikt, ka komisijas locekļi katras konkrētās būves pieņemšanai ekspluatācijā tiek konkretizētas Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā, lēmuma 2.punktā nosakot, ka komisijas locekļi katras konkrētās būves pieņemšanai ekspluatācijā tiek konkretizētas Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumā.

 

54. Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā.

 

55. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumā Nr.586 „Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai” (lēmums Nr.170)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumā Nr.586 „Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”.

 

56. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrisko organizāciju „Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne”” (lēmums Nr.171)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pils ielā 1 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrisko organizāciju „Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne””.

 

57. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 ēkas lit.3 īres līguma pagarināšanu ar Latvijas Futbola federāciju (lēmums Nr.172)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 ēkas lit.3 īres līguma pagarināšanu ar Latvijas Futbola federāciju.

 

58. Par zemesgabala Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „NPN” (lēmums Nr.173)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „NPN”.

 

59. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Noderīgas lietas” (lēmums Nr.174)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka šie tirdzniecības kioski ierobežo gājēju plūsmu Jomas ielā un izsaka priekšlikumu tos pārvietot citur, piemēram, izveidojot tirdzniecības vietu pie bijušā Dzintaru atrakciju parka, tādējādi novirzot gājēju plūsmu no Jomas ielas arī tālāk uz Dzintaru prospektu.

 L.Loskutova uzskata, ka šie kioski ar piedāvāto preču sortimentu  piesaista tūristu uzmanību un  netraucē gājējiem. Uzskata, ka perspektīvā nepieciešams izstrādāt pilsētas centra attīstības projektu.

Z.Starks piekrīt A.Ābelīša teiktajam, jo uzskata, ka šie kioski neiederas Jomas ielas apbūvē, aizsedz to un traucē gājēju plūsmai. Aicina deputātus neatbalstīt nomas līguma pagarināšanu.

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu līgumu pagarināt uz 1 gadu vai līdz saistošo noteikumu par nomas maksas apmēra noteikšanu apstiprināšanai. Ekonomikas un attīstības nodaļai izstrādāt pilsētas centra attīstības projektu.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu līgumu pagarināt uz 3 gadiem, uzskatot, ka uzņēmējiem ir vajadzīga stabilitāte.

Dz.Homka aicina atbalstīt priekšlikumu par līguma pagarināšanu uz 3 gadiem, izstrādājot alternatīvus pilsētas centra attīstības projektus.

M.Dzenītis piekrīt R.Munkevica teiktajam, ka uzņēmējiem ir nepieciešama zināma stabilitāte noslēdzot līgumus pēc iespējas uz ilgāku laiku. Taču šajā gadījumā ir iebildumi no citiem uzņēmējiem par negodīgu konkurenci, saistībā ar noteikto nomas maksas apmēru šim uzņēmējam. Izsaka priekšlikumu līgumu pagarināt uz 1gadu, un šī gada laikā rast citus alternatīvu risinājumus tirdzniecības vietu attīstībai.

R.Ražuks izsakās, ka šāda veida jautājumi ir skatīti arī Uzņēmēju konsultatīvajā padomē un šobrīd tiem nav rasts risinājums. Tāpēc izsaka priekšlikumu šobrīd pagarināt līgumu uz 1 gadu un darba grupai turpināt strādāt pie šo jautājumu sakārtošanas.

R.Munkevics aicina deputātus par priekšlikumiem līgumu pagarināt uz 3 gadiem un 1gadu nobalsot atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu pagarināt līgumu uz 3 gadiem („par” – 6 (M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Dz.Homka), „pret” –nav, „atturas”-9 (L.Loskutova, R.Ražuks, I.Blaua, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar priekšlikumu pagarināt līgumu uz 1 gadu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Dz.Homka)), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Noderīgas lietas” uz 1 gadu.

 

60. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J.K. (lēmums Nr.175)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J.K.

 

61. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu pr.52A nomas līguma noslēgšanu ar SIA „New classic”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockisizsaka priekšlikumujautājuma izskatīšanu atliktlīdz informācijas sniegšanai par SIA „New classic”.

 

 Tiek sagatavota pieprasītā informācija.

 

62. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” (lēmums Nr.176)

Ziņo:

G.Jubele ziņo, ka pēc lēmuma projekta sagatavošanas SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde” ir iesniegusi piekrišanu samazināt nomas maksu tikai no 2010.gada 1.marta.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- 3 (M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde”.

 

63. Par SIA „Santlat” ierosinājumu atsavināt nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 2 K-1 (lēmums Nr.177)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par SIA „Santlat” ierosinājumu atsavināt nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 2 K-1.

 

61. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dubultu pr.52A nomas līguma noslēgšanu ar SIA „New classic”

Ziņo:

G.Jubele sniedz pieejamo informāciju par SIA „New classic”.

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka iznomājot šo vērtīgo zemesgabalu uz 20 gadiem, pašvaldības iegūtais finansiālais labums ir niecīgs. Tāpat ir daudz neskaidru jautājumu par SIA„New classic” un tās zemesgabala nomāšanas iecerēm. Ierosina pašvaldībai izvērtēt labāku šī zemesgabala pielietojumu.

R.Munkevics izsakās, ka vairāk nekā 10 gadus neviens nav izrādījis interesi par šo zemesgabalu. Šobrīd ir pieteicies uzņēmējs, kurš ir gatavs iznomāt šo zemesgabalu būvniecībai, atbilstoši zemesgabala lietošanas mērķim, maksājot pašvaldībai zemesgabala nomas maksu. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 5 (M.Vorobjova, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, A.Ābelītis), „pret” –1 (M.Dzenītis), „atturas”- 9 (L.Loskutova, R.Ražuks, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

64. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 3

     (lēmums Nr.178)

65. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Steķu ielā 1 (lēmums Nr.179)

66. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 73 (lēmums Nr.145)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vaiņodes ielā 3.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Steķu ielā 1.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 73.

 

 

Sēde slēgta plkst. 12.40

Nākošā sēde 2010.gada 25.februārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 19.februārī.


Lejupielāde: DOC un PDF