Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 24.02.2010. Stājas spēkā 25.02.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 11.februārīNr.10

Protokols Nr.4, 51.punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Skolotāju ielā 15
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.581
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15”

  1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF