Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 12.05.2010. Stājas spēkā 13.05.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.24

Protokols Nr.10, 45.punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 25.jūnija lēmumu Nr.487
„Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16”

  1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF