Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 21.oktobra 68.nolikumu

2010.gada 27.maijāNr.55

Protokols Nr.14, 3.punkts

PAŠVALDĪBAS KONTROLES KOMISIJAS NOLIKUMS

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības kontroles komisijas (turpmāk – Komisijas) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Komisija ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība ar īpašu statusu, tā ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domei.

3. Savā darbībā Komisija ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Veicot revīzijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, pašvaldības aģentūrās (turpmāk – Kontrolējamās iestādes) un pašvaldības kapitālsabiedrībās, Komisija veic kontroli pār normatīvo aktu ievērošanu Kontrolējamās iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās. Veicot iekšējos auditus Kontrolējamās iestādēs, Komisija palīdz Kontrolējamām iestādēm sasniegt izvirzītos mērķus un pilnveidot to darbību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti un sniedzot ieteikumus šīs sistēmas pilnveidošanai.

4. Kontroles komisijas amatpersonas un darbinieki bez priekšsēdētāja atļaujas nav tiesīgi izpaust informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma pildot amata pienākumus.

5. Komisija sarakstē izmanto Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības kontroles komisijas veidlapu ar Latvijas Republikas mazā ģerboņa attēlu. Dokumentus uz Komisijas veidlapas ir tiesīgs parakstīt Komisijas priekšsēdētājs.

II Komisijas uzdevumi

6. Komisija veic šādus uzdevumus:

6.1. veic revīzijas, lai kontrolētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm Kontrolējamās iestādēs un līdzekļu izlietošanu pašvaldības kapitālsabiedrībās atbilstoši apstiprinātajam budžetam;

6.2. veic revīzijas, lai pārbaudītu Kontrolējamo iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;

6.3. veic iekšējos auditus Kontrolējamās iestādēs;

6.4. Jūrmalas pilsētas domes uzdevumā atbilstoši Komisijas kompetencei veic tematiskās pārbaudes Kontrolējamās iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās;

6.5. sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domei pārskatus par iekšējā audita darba rezultātiem un plānošanu, audita ieteikumu ieviešanu un pārskatus par revīziju un tematisko pārbaužu rezultātiem;

6.6. iesniedz Jūrmalas pilsētas domei iekšējo auditu ziņojumus, revīziju aktus, revīziju pārskatus, revīziju atzinumus un tematisko pārbaužu atzinumus;

6.7. pilnveido iekšējā audita, revīzijas un tematiskās pārbaudes veikšanas instrukcijas;

6.8. izstrādā un iesniedz Jūrmalas pilsētas domei iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, iekšējā audita un revīziju stratēģisko plānu un gada plānu;

6.9. veic Jūrmalas pilsētas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu tiesiskuma incidentālo (par konkrēto gadījumu), nejaušo pēcpārbaudi un regulāro pēcpārbaudi.

6.10. veic citus uzdevumus atbilstoši Komisijas darbības mērķim, Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem vai normatīvajiem aktiem.

III Komisijas tiesības

7. Komisijai ir tiesības:

7.1. veikt revīzijas un tematiskās pārbaudes Kontrolējamās iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās;

7.2. veikt iekšējos auditus Kontrolējamās iestādēs;

7.3. lūgt un saņemt no Kontrolējamām iestādēm un pašvaldības kapitālsabiedrībām revīziju, iekšējo auditu un tematisko pārbaužu veikšanai nepieciešamos dokumentus, informāciju, kā arī paskaidrojumus no Kontrolējamo iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību amatpersonām. Komisijas pieprasītie dokumenti, informācija un paskaidrojumi iesniedzami Komisijai tās noteiktajā kārtībā un termiņā;

7.4. lūgt un saņemt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienībām un iestādēm nepieciešamos dokumentus un informāciju lēmumu projektu par administratīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jautājumos sagatavošanai gadījumos, kad tiek apstrīdēti administratīvie akti padotības kārtībā pie Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja kā pie augstākas iestādes;

7.5. lūgt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Komisijai noteikto uzdevumu risināšanai pieaicināt, konsultēties un līdzīgā veidā sadarboties ar zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām;

7.6. dot saistošus norādījumus Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļai;

7.7. Komisijas loceklim, veicot revīziju (pārbaudi), ir tiesības netraucēti apmeklēt Pašvaldības administrācijas struktūrvienības, iestādes, institūcijas, aģentūras un kapitālsabiedības, lai lūgtu un saņemtu revīzijas (pārbaudes) veikšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un skaidrojumus;

7.8. Komisijas loceklim, veicot revīziju (pārbaudi), ir pienākums piedalīties revīzijas (pārbaudes) ziņojuma sagatavošanā, pamatojoties tikai uz revīzijas (pārbaudes) gaitā iegūtajiem pierādījumiem un pārbaudāmajiem dokumentiem;

7.9. dot atzinumus un piedalīties domes iekšējo normatīvo aktu izstrādē.

IV Komisijas vadība un struktūra

8. Komisijas skaitlisko, personālsastāvu un struktūru nosaka Jūrmalas pilsētas dome.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF