Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 30.augusta 468.lēmumu

2010.gada 21.oktobrīNr. 697

protokols Nr. 30, 15. punkts

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums” 52.2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.oktobra Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” vienam bērnam Ls 1.60 (viens lats 60 santīmi) dienā.

2. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” vadītājai Ilgai Jofei.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.591 „Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte””.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis