Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 21.oktobra 697.lēmumu

2010.gada 19.augustāNr. 591

protokols Nr. 22, 14. punkts

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums” 52.punkta 52.2.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 10.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte" vienam bērnam Ls 1.30 (viens lats 30 santīmi) dienā.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri .

3. Lēmuma izpildi kontrolēt pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” iestādes vadītājai I.Jofei.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 1.punkta 6.apakšpunktu.

5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks