Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 709

protokols Nr. 30, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un
zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un Jūrmalā, Asaru prospektā 2012

Izskatot valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Mērnieks” 2010.gada 23.augustā saņemto iesniegumu Nr.11JU-03.3/24 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 35A (kadastra apzīmējums 1300 016 1422) un Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 (kadastra apzīmējums 1300 016 2012) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts Mērnieks” ir saņēmusi zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A īpašnieces B.O. pilnvarotās personas M.M. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajam zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 2012.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.7 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un Jūrmalā, Asaru prospektā 2012”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts Mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A ar kopējo platību 1662m2 zemes vienības robežu pārkārtošanu, atdalot no zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A zemesgabala daļu 263m2 platībā un pievienojot zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 un atdalot no zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 zemesgabala daļu 263m2 platībā un pievienojot zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 35A. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 1662m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto skici.

2.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Noteikt jaunus apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 35A:

2.2.1. zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemesgabala daļa 89m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju (120401).

2.3 . Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 ar kopējo platību 17796m2 zemes vienības robežu pārkārtošanu, atdalot no zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 zemesgabala daļu 263m2 platībā un pievienojot zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 35A un atdalot no zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A zemesgabala daļu 263m2 platībā un pievienojot zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 2012. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 35A platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 17796m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto skici.

3.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā - 1101.

3.2. Noteikt jaunus apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 - zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

3.3. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Asaru prospektā 2012 īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF