Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 712

protokols Nr. 30, 33. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1181
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Silu ielā 6” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1181 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 5.oktobrī ir reģistrēts zemesgabala īpašnieces J.S. iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1181 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, zemesgabals Jūrmalā, Silu ielā 6 vairs neatrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, līdz ar to jaunas apbūves risinājumu ir iespējams veikt bez detālplānojuma izstrādes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.oktobra Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.1181 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Silu ielā 6”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis