Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 714

protokols Nr. 30, 35. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.41 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67. Pamatojoties uz apstiprināto detālplānojumu 2008.gada 16.oktobrī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.862 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 un adreses piešķiršanu”. Ar minēto lēmumu tika izveidots zemesgabals Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2 ar kopējo platību 1507 kv.m.

Zemesgabals Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2 saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P).

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojuma grozījumus, paredzot detalizēt zemesgabala Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2 apbūves rādītājus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot zemesgabala īpašnieka S.F. pilnvarotās persona M.Š. 2010.gada 8.septembra iesniegumu un saskaņā ar 2010.gada 8.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 2 (kadastra Nr. 1300 004 0104) saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsetas domes

2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.714

(protokols Nr.30, 35.punkts)

PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsetas domes

2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.714

(protokols Nr.30, 35.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā,

Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2(kadastra Nr. 1300 004 0104)

zemesgabala platība 1507 kv.m

Zemesgabala īpašnieks S.F. (personas kods ***)

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir veikt detālplānojuma grozījumus, izstrādājot jaunas apbūves izvietojuma priekšlikumus, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalos, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 80. punkts.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Lielupes rajonā, kvartālā starp 13.līniju, 14.līniju, Bulduru prospektu un Ernesta Birznieka - Upīša ielu.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi (P), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā.

2.3. Apbūves noteikumos "Priežu parka" rajons ar apbūvi (P) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja priežu mežā, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS ( SASKAŅĀ AR LR 06.10.2009. MK NOTEIKUMU NR.1148 7., 8. 67. un 70. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., 54., 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR 06.10.2009 . noteikumu Nr.1148 79.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.4. Veselības inspekcijas,

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.6. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

5.3.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.10.AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.12. Domes ekonomikas un attīstības nodaļas;

5.3.13. Domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5.3.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA IZSKATĪŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3. Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”76.punktam.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja R.Ansule

677536773.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsetas domes

2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.714

(protokols Nr.30, 35.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā,  2010.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora V.Vītoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts – Vietējā pašvaldība, no vienas puses un

S.F. (personas kods ***) pilnvarotā persona M.Š. (personas kods ***), turpmāk saukts Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses,

abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums :

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada __________ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2” (prot.Nr.__, ___.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100 (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 (kadastra Nr.1300 004 0104).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

2. procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības izdevumus Ls 605,- ar PVN (seši simti pieci lati) apmērā par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada _________ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2” un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

1.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (Ls 302,5 ar PVN);

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (Ls 302,5 ar PVN).

2.1.2.

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Vietējai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

3.6. Vietējā pašvaldība nodrošina detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Vietējā pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.8. Vietējā pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus pašvaldības mājaslapā internetā, vietējā laikrakstā un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Vietējā pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada ________lēmuma Nr.____ otrā pielikuma 5.3.punktā.

3.10. Vietējā pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas :

3.10.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, pievienojot savu atzinumu. Vietējai pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.12. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Vietējai pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.13. Detāplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5.3.

Konta Nr. LV81PARX0002484577002,
Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:
Jūrmalas pilsētas dome S.F. pilnvarotā persona M. Š.
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015***
n/m reģ. Nr. 90000036357
AS”Citadele banka”,
SWIFT kods: PARXLV22
_______________________ ________________________
(V.Vītoliņš) (M.Š.)