Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 720

protokols Nr. 30, 41. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar I.M.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 10.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2010.gada 21.oktobri noslēgt līgumu ar I.M. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra apzīmējums 1300 007 4907, kopējā platība 980 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļas 50 m2 platībā nomu līdz 2015.gada 11.maijam garāžas ar kadastra numuru 1300 507 4908 009 uzturēšanai.

2. Noteikt, ka I.M. veic maksājumus par zemes faktisko lietošanu laika periodā no 2010.gada 12.maija 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF