Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 721

protokols Nr. 30, 42. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar L.R.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 28.janvāra lēmumu Nr.28 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Piebalgas ielā 2” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals 10000 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – publiska pilsētas skvēra izveidošanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 2.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 008 2105. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000191920.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.82 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 7.maija sarakstes dokumentā Nr.6-19/601 minētajam, ir noteikta reālā lietojuma robeža, pa kuru ierīkojams žogs un paredzēts daļu starp zemesgabaliem Jūrmalā, Piestātnes ielā 5, Piestātnes ielā 7, Piestātnes ielā 9 un zemesgabalu Piebalgas ielā 2 iznomāt esošo likumīgo ēku īpašniekiem.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 5.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2010.gada 21.oktobri noslēgt ar L.R. (personas kods ***) līgumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2, kadastra numurs 1300 008 2105, kopējā platība 10000 m2, daļas 30 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu līdz 2015.gada 17.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala atsavināšanai.

2. No 2010.gada 21.oktobra līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF