Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 722

protokols Nr. 30, 43. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas
nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Preses apvienība”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 1.marta lēmumu Nr.228 izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, „Skolas iela 1307” ar platību 12304 m2 Skolas ielas uzturēšanai posmā no Nometņu ielas līdz Talsu šosejai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 3.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Skolas iela 1307” ar kadastra numuru 1300 020 1307 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums 100000160852.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta lēmumu Nr.364 „Par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307” daļas nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību „Preses apvienība”” zemesgabala daļa iznomāta līdz 2010.gada 1.septembrim preses kioska ēkas uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 5.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2010.gada 21.oktobri noslēgt ar akciju sabiedrību „Preses apvienība” (vienotais reģistrācijas numurs 40003010617) līgumu par zemesgabala Jūrmalā, „Skolas iela 1307”, kadastra numurs 1300 020 1307, kopējā platība 12304 m2, daļas 13 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu līdz 2015.gada 1.septembrim preses kioska ēkas uzturēšanai.

2. No 2010.gada 2.septembra līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1. punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF