Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 728

protokols Nr. 30, 49. punkts

Par pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 36

Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 4.oktobrī iesniegts 2010.gada 27.septembra pirkuma līgums par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 36.

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dārzu ielā 36 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3683 m² un namīpašuma.

Īpašums reģistrēts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā 1998.gada 24.februārī, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.2794, kadastra Nr.1300 014 7407 uz zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 014 7407 001 un 1300 014 7407 002).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas R.M., kura piedāvā izmantot pirmpirkuma tiesības uz šo īpašumu par pirkuma summu LVL 190459,89 (EUR 271 000).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 78.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija lēmumu Nr.401„Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, izskatījusi iesniegto pieteikumu par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 36 par īpašnieces piedāvāto pirkuma summu LVL 190459,89 (EUR 271 000).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis