Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 729

protokols Nr. 30, 50. punkts

Par pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 76A

Jūrmalas pilsētas domē 2010.gada 7.oktobrī iesniegts 2010.gada 13.jūlija pirkuma līgums par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 76A.

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Mellužu prospektā 76A sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1871 m² .

Īpašums reģistrēts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā 2005.gada 9.jūnijā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000177543, kadastra Nr.1300 014 2613.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas P.F., kurš piedāvā izmantot pirmpirkuma tiesības uz šo īpašumu par pirkuma summu LVL 284923.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 78.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija lēmumu Nr.401 „Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, izskatījusi iesniegto pieteikumu par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 76A par īpašnieka piedāvāto pirkuma summu LVL 284923.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis