Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 26.aprīļa175.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 3.maija 227.lēmumu

2010.gada 11.novembrīNr. 744

protokols Nr. 32, 12. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikuma Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” 58.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 9.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktori Sandru Roni noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1. un 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

4.2. Pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesniegumu pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Auniņa) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.844 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas 1.ģimnāzijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 11.novembra lēmumu Nr.744

(protokols Nr.32, 12.punkts)

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Mērvienība

Maksa, Ls

1.

Telpu noma

1.1

Aktu zāle

1 stunda

9.45

1.2

Sporta zāle

„ „

6.45

1.3

Klase

„ „

1.75

1.4

Datorklase

„ „

2.35

1.5

Semināru telpa

„ „

2.15

2.

Mikroautobusa pakalpojumi

2.1

Mikroautobusa pakalpojumi

1 km

0.22

2.2

Mikroautobusa pakalpojumi

1 stunda

10.04

3.

Materiālu pavairošana

3.1

Loksnes A-4 kopēšana (no vienas puses)

1 loksne

0.04

3.2

Loksne A-4 (no abām pusēm)

„ „

0.06

3.3

Melnbaltā izdruka

„ „

0.10

3.4

Krāsainā izdruka

„ „

0.40

4. Papildināts ar domes 2012.gada 3.maija 227.lēmumu