Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 227

protokols Nr. 7, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. novembra lēmumā Nr.744
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 8. maija nolikuma Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” 58. punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2012. gada 3.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.1-57/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. novembra lēmumā Nr.744 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”, papildinot lēmuma pielikumu ar 4. punktu šādā redakcijā:

N.p.k.

Mērvienība

Maksa, Ls

4.

Vasaras nometnes

4.1

Telpu noma

4.1.1.

aktu zāle (229 m2)

1 stunda

1.72

4.1.2.

sporta zāle (375 m2)

1 stunda

2.81

4.1.3.

klase (vid.54 m2)

1 diennakts

7.56

4.2

Dušas pakalpojumi

1 persona

1.00

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF