Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 31.marta 163.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 2.decembrīNr. 808

protokols Nr. 34, 28. punkts

Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118
daļas nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 2.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr. 1300 020 0901, kopējā platība 26474 m2) 394/1000 domājamām daļām 10431 m2 platībā nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4399.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamo īpašumu, kas sastāv no skolas (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190333. Ēka saistīta ar zemes gabalu.

2010.gada 14.oktobrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegums, lietas Nr.1.1-39/3838-F par nomas līguma noslēgšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 9.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1.-58/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2010.gada 2.decembri noslēgt zemes nomas līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 ar kopējo platību 26474 m2 un kadastra Nr.1300 020 0901 (saskaņā ar pievienoto plānu) 394/1000 domājamo daļu 10431 m2 apmērā nomāšanu līdz 2011.gada 30.jūnijam, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala reālai sadalei, namīpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai. Grozīts ar domes 2011.gada 31.marta 163.lēmumu

2. Noteikt nomas maksu 5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2010.gada 1.jūlija. 2010.gadā zemesgabala 26474 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 185318. Papildināts ar domes 2011.gada 31.marta 163.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu starp Vārds Uzvārds un Kauguru vidusskolu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF