Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 163

protokols Nr. 7, 37. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.808
„Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K.”

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 2.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.***, kopējā platība 26474 m2) 394/1000 domājamām daļām 10431 m2 platībā nostiprinātas Dz.B.K., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz būvju nekustamo īpašumu, kas sastāv no skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190333. Ēka saistīta ar zemes gabalu.

2010.gada 16.decembrī ar Dz.B.K. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/903 par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra Nr.***, kopējā platība 26474 m2) daļas 10431 m2 platībā nomāšanu līdz 2011.gada 30.jūnijam namīpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.

2011.gada 22.martā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts Dz.B.K. pilnvarotās personas A.F. (rīkojas saskaņā ar 2006.gada 22.septembrī izdotu universālpilnvaru) iesniegums ar lietas Nr.1.1-39/2177-F par 2010.gada 16.decembra nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/903 grozījumiem sakarā ar plānoto sintētiskā seguma sporta laukuma izbūvi Jūrmalā, Raiņa ielā 118.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, ņemot vērā A.F. iesniegumu un saskaņā ar 2010.gada 16.decembra zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/903 5.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.808 „Par zemes gabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 daļas nomāšanu no Dz.B.K.” :

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.Ar 2010.gada 2.decembri noslēgt zemes nomas līgumu ar Dz.B.K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 ar kopējo platību 26474 m2 un kadastra Nr.*** (saskaņā ar pievienoto plānu) 394/1000 domājamo daļu 10431 m2 apmērā nomāšanu līdz 2021.gada 31.martam namīpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai sintētiskā seguma sporta laukuma uzturēšanai un apsaimniekošanai”.

2. Papildināt lēmuma 2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

„Ar 2011.gada 1.aprīli noteikt nomas maksu 6 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2011.gadā zemesgabala 26474 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 185318. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanai nodaļai (G.Jubele) divu nedēļu laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 16.decembra līgumā Nr.1.1-16.3.1/903.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF