Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 28.jūnija 336.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 3.maija 226.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 16.decembrīNr. 815

protokols Nr. 36, 5. punkts

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums” 69. un 70.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot sākumskolas „Taurenītis” direktori Sarmīti Limbu noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

5. No lēmuma pielikuma 1. un 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumu Nr.1022 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.815

(protokols Nr.36, 5.punkts)

Grozīts ar domes 2012.gada 3.maija 226.lēmumu

Sākumskolas "Taurenītis" maksas pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa bez PVN (Ls)

PVN

Kopā (Ls)

21% (Ls)

1.

Telpu noma

1.1.

sporta zāle

stunda

18,33

3,85

22,18

1.2.

aerobikas zāle

stunda

6,63

1,39

8,02

1.3.

saunas komplekss

stunda

6,99

1,47

8,46

1.4.

trenažieru zāle

stunda

2,05

0,43

2,48

1.5.

logopēdiskais kabinets

stunda

0,83

0,17

1,00

1.6.

ēdamzāle

stunda

4,18

0,88

5,06

1.7.

mūzikas zāle

stunda

2,99

0,63

3,62

1.8.

klases telpa (lielā)

stunda

2,92

0,61

3,53

1.9.

klases telpa (mazā)

stunda

1,82

0,38

2,20

2.

Telpu noma nometnēm

2.1.

aerobikas zāle

diennakts

55,68

11,69

67,37

2.2.

klases telpa (lielā)

diennakts

23,28

4,89

28,17

3.

Automašīnas „Mazda 323” noma

stunda

0,40

0,08

0,48