Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 14.jūnija 296.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 816

protokols Nr. 36, 6. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums” 86.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktori Zinaīdu Tarasenko noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.618 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.816

(protokols Nr.36, 6.punkts)

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas izcenojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Platība

m2

Mērvienība

Maksa, Ls

1.

Telpu noma

1.1.

Raiņa ielā 118

1.1.1

Aktu zāle

255.0

1 stunda

10.60

1.1.2

Sporta zāle

423.0

10.17

1.1.3

Trenažieru zāle

101.6

3.11

1.1.4

Klase

61.0

2.08

1.1.5

Ēdamzāle

146.4

14.71

1.1.6

Dienesta telpas

33.6

0.49

1.2.

Lēdurgas ielā 27

1.2.1

Aktu zāle

67.7

1 stunda

3.48

1.2.2

Sporta zāle

99.5

3.37

1.2.3

Ēdamzāle

99.0

8.94

2. Papildināts ar domes 2012.gada 3.maija 228.lēmumu

3. Papildināts ar domes 2012.gada 3.maija 228.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF