Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 14.jūnija 296.lēmumu

2012.gada 3.maijāNr. 228

protokols Nr. 7, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.816
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Jūrmalas Kauguru vidusskolas nolikums” 86.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.816 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā” papildinot lēmuma pielikumu ar 2.un 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Platība

m2

Mērvienība

Maksa, Ls

2.

Telpu noma vasaras nometnei Raiņa ielā 118

2.1.

Klases telpa (ar nakšņošanas inventāru)

49

1 persona/ diennaktī

5.20

3.

Futbola laukums Raiņa ielā 118

3.1

Futbola laukums

1 stunda

13.30

3.1

Ģērbtuves ar dušas telpām

90.4

1 stunda

3.98

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informatīvajā biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis