Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 9.jūnija 319.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 820

protokols Nr. 36, 10. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums” 53.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas direktoru noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas nedēļas ziņas”.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.820

(protokols Nr.36, 10.punkts)

Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas

maksas pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa latos

1.

Telpu noma

1.1.

Sporta zāle

1 stunda

8.25

1.2.

Aktu zāle

1 stunda

6.40

1.3.

Klases telpa

1 stunda

2.99

1.4.

Ēdamzāle

1 stunda

7.87


Lejupielāde: DOC un PDF