Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 319

protokols Nr. 10, 41. punkts

Par Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikuma Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums” 54.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Ķemeru pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātas budžeta iestādes, kurām nodotas telpas bezatlīdzības lietošanā, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Ķemeru pamatskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.820 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolā”.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.319

(protokols Nr.10, 41.punkts)

Ķemeru pamatskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Telpu noma:

1.1.

Sporta zāle (290 m2 )

1 stunda

21.05

1.2.

Aktu zāle (74.8 m2 )

1 stunda

10.86

1.3.

Klases telpa (40 m2 )

1 stunda

5.81

2.

Telpu noma:

2.1.

Kab.Nr.3 (33.00 m2)

diennaktī

11.41

2.2.

Kab.Nr.9 (49.70 m2)

diennaktī

17.18

2.3.

Kab.Nr.10 (30.50 m2)

diennaktī

10.54

2.4.

Kab.Nr.22 (46.60 m2)

diennaktī

16.11

2.5.

Kab.Nr.23 (50.80 m2)

diennaktī

17.55

2.6.

Kab.Nr.25 (50.90 m2)

diennaktī

17.59

2.7.

Kab.Nr.26 (47.30 m2)

diennaktī

16.35


Lejupielāde: DOC un PDF