Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 825

protokols Nr. 36, 15. punkts

Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas
2010. - 2030.gadam apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Grupa 93” ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam”.

No 2010.gada 14.aprīļa līdz 14.maijam norisinājās Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. gadam sabiedriskā apspriešana, kuras laikā saņemtie priekšlikumi ir izvērtēti un iekļauti plānošanas dokumentā.

Atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir veikts Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030. stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un 2010.gada 25.novembrī ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.11 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam Vides pārskatu”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 148.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam” saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai trīs reizes plānošanas periodā (2016., 2023. un 2030.gadā) izstrādāt monitoringa ziņojumu un iesniegt Latvijas Republikas Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts birojā.

3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums

"Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam" PDF

Vides pārskats PDF

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA atzinums Nr.11 DOC