Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 11.oktobra 1.noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 24.novembra 1.noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 19.augustāNr. 1

protokols Nr. 22, 11. punkts

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3. un 28.punktu,
kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu

1. Noteikumi nosaka Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs.

2. Vispārīgie jautājumi:

2.1. Noteikumi „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk – Noteikumi), nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – mērķdotācija)”;

2.2. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Noteikumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk – MK Nr.1616) un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.3. Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa) katru gadu līdz 5.septembrim iesniedz informāciju Izglītības un zinātnes ministrijā un Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļā (turpmāk– Budžeta nodaļa) par izglītojamo skaitu izglītības iestādēs (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām) attiecīgā gada 1.septembrī un vidējo izglītojamo skaitu Jūrmalas pilsētas teritorijā esošajās ārstniecības iestādēs iepriekšējā mācību gadā;

2.4. Budžeta nodaļa:

2.4.1. Aprēķina mērķdotācijas daļu katrai izglītības iestādei, 4 darba dienu laikā pēc izejas datu saņemšanas no Izglītības nodaļas;

2.4.2. Sagatavo kārtējā gada pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu, atbilstoši paredzētajiem mērķiem, un atskaites par mērķdotācijas izlietojumu, tās iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.5. Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt Noteikumos noteikto, tad izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Izglītības nodaļu, kas izvērtē apstākļus un iesniedz atzinumu Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam.

3. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksas aprēķināšana un sadale:

3.1. Mērķdotācijas aprēķināšanā pielieto MK Nr.1616 3.punktā noteiktos rādītājus;

3.2. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc izglītības iestādes iesniegtā Valsts statistikas pārskatā norādītā izglītojamo skaita un Valsts informatizācijas sistēmas datu bāzē reģistrētā izglītojamo skaita;

3.3. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu aprēķina, piemērojot MK Nr.1616 6.un 7.punktā noteiktos koeficientus;

3.4. Valsts ģimnāzijas mācību priekšmetu pedagogiem, kuri veic Jūrmalas pilsētas metodiskās apvienības vadītāja pienākumus, palielina darba mēnešalgu līdz 20% un pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkciju nodrošināšanai nosaka 1 izglītības metodiķa likmi; Grozīts ar domes 2011.gada 24.novembra 1.noteikumiem

3.5. Pedagoģisko likmju un izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu darba algu aprēķinu nosaka laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no 1.septembra līdz 31.decembrim;

3.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15% no saņemtās mērķdotācijas, ievērojot, ka: Grozīts ar domes 2011.gada 24.novembra 1.noteikumiem, Grozīts ar domes 2012.gada 11.oktobra 1.noteikumiem

3.6.1. izglītības iestādes vadītāja amata algu nosaka Jūrmalas pilsētas dome;

3.6.2. vadītāja vietnieka un atbalsta personāla amata algu nosaka izglītības iestādes vadītājs;

3.7. Valsts mērķdotācijas sadali veic Budžeta nodaļa sadarbībā ar Izglītības nodaļu un to apstiprina Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

4. Mērķdotācijas sadales nosacījumi izglītības iestādē:

4.1. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību;

4.2. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina iestādei piešķirtās mērķdotācijas sadali ievērojot:

4.2.1. izglītības programmā paredzēto kontaktstundu apmaksu, tai skaitā, fakultatīvās nodarbības;

4.2.2. piešķirtā finansējuma ietvaros, darba samaksu:

4.2.2.1. par klases audzināšanu, ņemot vērā, ka pedagoga darba slodzē ieskaitāma arī klases audzināšana, kas tarificējama kā mācību stundas šādā apmērā:

4.2.2.1.1. līdz trīs mācību stundām nedēļā, ja klasē ir līdz 21 izglītojamajam;

4.2.2.1.2. līdz piecām mācību stundām nedēļā, ja klasē ir no 22 līdz 27 izglītojamajiem;

4.2.2.1.3. līdz sešām mācību stundām nedēļā, ja klasē ir no 27 un vairāk izglītojamajiem;

4.2.2.2. par rakstu darbu labošanu :

4.2.2.2.1. valodā, literatūrā un matemātikā - par vienu darba likmi šādu darba stundu skaitu nedēļā;

4.2.2.2.2. līdz trīs mācību stundām nedēļā, ja klasē ir līdz 22 izglītojamajiem;

4.2.2.2.3. līdz četrām mācību stundām nedēļā, ja klasē ir no 23 līdz 25 izglītojamajiem;

4.2.2.2.4. līdz sešām mācību stundām nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie;

4.2.2.2.5. citos mācību priekšmetos - līdz 1 mācību stundai par vienu darba likmi nedēļā, neatkarīgi no izglītojamo skaita klasē.

4.2.2.3. par gatavošanos nodarbībām :

4.2.2.3.1. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai – līdz 1 mācību stundai nedēļā par vienu darba likmi;

4.2.2.3.2. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai – līdz 2 mācību stundām nedēļā par vienu darba likmi;

4.2.2.3.3. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai – līdz 2 mācību stundām nedēļā par vienu darba likmi.

4.2.2.4. par atbalsta pasākumiem (konsultācijas, pagarinātās dienas grupu darbs).

4.2.3. Izglītības iestādes vadītājs, sadalot piešķirto mērķdotāciju ievēro:

4.2.3.1. prasības īstenotajās izglītības programmās;

4.2.3.2. apvienojot klases, vienā klasē apvieno ne vairāk kā divas klases (izņemot speciālās izglītības programmas);

4.2.3.3. mācību priekšmeta mācīšanai apvieno ne vairāk kā divas klases (izņemot speciālās izglītības programmas).

4.3. Nodrošinot 3.punktā noteikto prasību ievērošanu, izglītības iestādes vadītājs saviem vietniekiem, atbalsta personālam un pedagogiem drīkst noteikt augstāku algas likmi par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto minimālo darba algas likmi;

5. Izglītības iestāžu tarifikācija:

5.1. Izglītības nodaļa nosaka pedagogu tarifikācijai nepieciešamo dokumentāciju, tarifikāciju sarakstu un iesniegšanas laiku;

5.2. Izglītības iestāde tarificē pedagogus atbilstoši Budžeta nodaļas aprēķinātajai un ar Izglītības nodaļu saskaņotajai mērķdotācijas daļai;

5.3. Katru gadu no 9. līdz 15.janvārim un no 9. līdz 15.septembrim izglītības iestāde Izglītības nodaļā iesniedz pedagogu tarifikāciju;

5.4. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs, saskaņo Budžeta nodaļas un Izglītības nodaļas vadītāji.

6. Līdz mērķdotācijas sadales katrai izglītības iestādei apstiprināšanai pašvaldības budžetā, mērķdotācijas novirzīšanu izglītības iestādei veic atbilstoši iepriekšējā periodā piešķirtās mērķdotācijas īpatsvaram no kopējā apjoma.

7. Pēc mērķdotācijas sadales katrai izglītības iestādei apstiprināšanas pašvaldības budžetā, mērķdotācija tiek pārskaitīta katrai izglītības iestādei atbilstoši Budžeta nodaļas novadītajam finansēšanas plānam apstiprināto asignējumu ietvaros.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF