Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 1

protokols Nr. 17, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta noteikumos Nr.1
„Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta Jūrmalas pilsētas domes noteikumos Nr.1 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, izsakot 3.6.punktu šādā redakcijā:

„3.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 12% no saņemtās mērķdotācijas pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ievērojot, ka:

3.6.1. izglītības iestādes vadītāja amata algu nosaka Jūrmalas pilsētas dome;

3.6.2. izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata algu nosaka izglītības iestādes vadītājs”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF