Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.09.2010. Stājas spēkā 29.09.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 53

protokols Nr. 22, 42. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11
„Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu,
43.panta 1.daļas 11.punktu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā - „Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.10 punktu – „6.10. Aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos - īpašnieku vai tiesisko valdītāju savstarpēju vienošanos par ekspluatācijas un remontu darbu veikšanu objekta kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF