Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 2.decembrīNr. 69

protokols Nr. 34, 4. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

1. Samazināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par Ls 45892, t.sk.:

1.1. pašvaldības pamatbudžetam asignējumus pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 9504 (klasifikācijas kods 01.330.2512);

1.2. Jūrmalas mākslas skolai izdevumus atlīdzības izmaksai par Ls 168, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 135;

09.510.1210 Ls 33;

1.3. Pumpuru vidusskolai sociālās ēdināšanas izdevumus par Ls 17200 (klasifikācijas kods 10.400.2363);

1.4. Labklājības pārvaldei Ls 19020, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

1.4.1. programmai „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” mērķa „Pabalsts pārtikas iegādei” īstenošanai par Ls 1640 (klasifikācijas kods 10.400.6253), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.2. programmai „Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi” mērķa „Līdzfinansējums veselības aprūpes projektu īstenošanai” par Ls 3000 (klasifikācijas kods 07.620.3261), attiecīgi precizējot 19.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.3. programmai „Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi” mērķa „Diennakts aptiekas darba nodrošinājums” īstenošanai par Ls 2500 (klasifikācijas kods 07.620.3262), attiecīgi precizējot 19.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.4. programmai „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” mērķa „Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai” īstenošanai par Ls 440 (klasifikācijas kods 10.700.6470), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.5. programmai „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” mērķa „Telpu noma Jauniešu pārejas mājai” īstenošanai par Ls 1950 (klasifikācijas kods 10.700.2261), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4.6. programmai „Pabalsti iedzīvotājiem” mērķa „Rezerve sociālai palīdzībai” īstenošanai par Ls 9490 (klasifikācijas kods 10.700.2275), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā 2010.gadā novirzīt Ls 45892, t.sk.:

2.1. Slokas pamatskolai atlīdzības izdevumu segšanai Ls 168, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 135;

09.210.1210 Ls 33;

2.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 21696, t.sk.:

2.2.1. braukšanas maksas atlaižu un zaudējumu kompensēšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla nozīmes maršrutos Ls 4192 (klasifikācijas kods 04.510.3300), attiecīgi precizējot 10.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.2. programmai „Pašvaldības juridiskās pārstāvniecības izdevumi” mērķa „Nodevas un nodokļi” īstenošanai Ls 8000 (klasifikācijas kods 01.330.2519), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.3. programmai „Izglītības iestāžu kapitālais remonts” mērķa „Jumta remontdarbu veikšanai Jaundubultu vidusskolā” īstenošanai Ls 6558 (klasifikācijas kods 09.210.5250), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2.4. izdevumu segšanai saistībā ar tiesas spriedumu izpildi Ls 2946, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2519 Ls 243;

01.110.2239 Ls 2703;

2.3. Jūrmalas Alternatīvajai skolai apmaksai par telpu nomu Ls 3637 (klasifikācijas kods 09.210.2261);

2.4. Jūrmalas vakara vidusskolai sociālās ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 450 (klasifikācijas kods 10.400.2363);

2.5. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” veļas mašīnas un elektriskās plīts remontam Ls 100 (klasifikācijas kods 09.100.2243);

2.6. Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” metadona farmokoterapijas kabineta uzturēšanai Dīķu ielā 30 Ls 342, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

07.320.1150 Ls 174;

07.320.1210 Ls 42;

07.320.2223 Ls 67;

07.320.2224 Ls 2;

07.320.2244 Ls 20;

07.320.2322 Ls 37;

2.7. Jūrmalas centrālajai bibliotēkai gada noslēguma sarīkojuma „Lielā lasītāju balva - 2010” organizēšanas izdevumu segšanai Ls 2677, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2261 Ls 286;

08.210.1150 Ls 1097;

08.210.2390 Ls 1294;

2.8. Jūrmalas PI „Sprīdītis” Ls 6942, t.sk.:

2.8.1. siltuma apmaksai par papildus piestādītajiem rēķiniem Dūņu ceļš 2 Ls 6732 (klasifikācijas kods 10.700.2221);

2.8.2. zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšanai Ķemeros Ls 210, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2363 Ls 105;

10.700.1147 Ls 50;

10.700.1210 Ls 13;

10.700.2223 Ls 13;

10.700.2222 Ls 4;

10.700.2362 Ls 13;

10.700.2322 Ls 8;

10.700.2352 Ls 4;

2.9. Jūrmalas Kultūras centram Ls 7376, t.sk.:

2.9.1. Ziemassvētku egļu piegādes, uzstādīšanas un demontāžas izdevumu apmaksai Ls 4500 (klasifikācijas kods 06.600.2279);

2.9.2. pārvietojamo koka mājiņu – tirdzniecības vietu - iegādei Ls 2876 (klasifikācijas kods 08.620.5239);

2.10. domes rezerves fondam Ls 2504 (klasifikācijas kods 01.890.2275).

3. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot 5., 10., 11., 12., 14., 15., 17., 18., 19. un 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Veikt 2010.gadā asignējumu apjomos no Valsts budžeta transfertiem grozījumus un novirzīt asignējumus no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem Valsts budžeta transfertos Ls 709 apmērā budžeta izpildītājiem saskaņā ar 4.pielikumu.

5. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 400 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Labklājības pārvaldei vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijā ieguldītā darba apmaksai Ls 400, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1150 Ls 322;

10.400.1210 Ls 78.

6. Palielināt 2010.gadā ieņēmumus no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanā par Ls 450 (klasifikācijas kods 18.8.1.2), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Slokas pamatskolai datortehnikas iegādei Ls 450 (klasifikācijas kods 09.210.5238).

7. Precizēt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu, t.sk.:

7.1. samazināt uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 830 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.);

7.2. palielināt kapitālo izdevumu transfertus pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 830 (klasifikācijas kods 18.8.1.2.).

8. Veikt grozījumus 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumos, samazinot ieņēmumus un izdevumus par Ls 116237, t.sk.:

8.1. palielināt ieņēmumus no vecāku maksām Lielupes vidusskolai par Ls 1000 (klasifikācijas kods 21.3.5.2), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1000 novirzot bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai (klasifikācijas kods 09.210.2363);

8.2. samazināt pārējos ieņēmumus par izglītības pakalpojumiem Pumpuru vidusskolai par Ls 964 (klasifikācijas kods 21.3.5.9), samazinot atlīdzības izdevumus Ls 964, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 761;

09.210.1210 Ls 191;

09.210.1221 Ls 12;

8.3. samazināt Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus un izdevumus no maksas pakalpojumiem par Ls 11636, t.sk.:

8.3.1. palielināt ieņēmumus par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem par Ls 10444 apmērā (klasifikācijas kods 21.3.7.9);

8.3.2. samazināt iestādes citus ieņēmumus par maksas pakalpojumiem par Ls 22080 (klasifikācijas kods 21.3.9.9);

8.3.3. samazināt iestādes uzturēšanas izdevumus par Ls 11636, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2219 Ls 3600;

01.110.2231 Ls 454;

01.110.2322 Ls 3500;

01.110.2223 Ls 1190;

01.110.2244 Ls 590;

01.110.2261 Ls -8000;

01.110.2512 Ls -14080;

01.110.5238 Ls 1110.

8.4. samazināt ieņēmumus no vecāku maksām (klasifikācijas kods 21.3.5.2) un izdevumus bērnu ēdināšanai par Ls 104637, t.sk.:

8.4.1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” par Ls 16351 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.4.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” par Ls 13773 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.4.3. Pirmsskolas izglītības iestādei „Madara” par Ls 14125 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.4.4. Pirmsskolas izglītības iestādei „Mārīte” par Ls 7426 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.4.5. Pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” par Ls 5768 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.4.6. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” par 16148 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.4.7. Pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” par 14420 (klasifikācijas kods 09.100.2363);

8.4.8. Sākumskolai „Ābelīte” par 16626 (klasifikācijas kods 09.210.2363).

9. Samazināt 2010.gadā plānoto pamatbudžeta atlikumu maksas pakalpojumiem uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 4320, novirzot 2010.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 4320, t.sk.:

9.1. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” uzturēšanas izdevumu segšanai un pamatlīdzekļu iegādei Ls 3650, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2243 Ls 150;

10.200.5239 Ls 3500.

9.2. Jūrmalas mākslas skolai uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 670, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2212 Ls 30;

09.510.2214 Ls 40;

09.510.2223 Ls 150;

09.510.2312 Ls 150;

09.510.2370 Ls 300.

10. Palielināt 2010.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 1500, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1500 novirzot Jūrmalas kultūras centram Ziemassvētku egļu piegādes, uzstādīšanas un demontāžas izdevumu apmaksai (klasifikācijas kods 06.600.2279).

11. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, attiecīgi precizējot 3. un 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/516, piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 2400 apmērā Jūrmalas Kultūras centram mērķim „LR proklamēšanas gadadiena” pasākuma „Gaismas ceļš” īstenošanai Ls 2400 (klasifikācijas kods 08.620.2390), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7.

13. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldību budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 27 000 (klasifikācijas kods 18.8.1.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.:

13.1. Projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanai Ls 25 000 (klasifikācijas kods 04.120.6242);

13.2. Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls 12 000 (klasifikācijas kods 09.210.6259).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.5 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF