Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 16.decembrīNr. 70

protokols Nr. 36, 1. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

1. Samazināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par Ls 7695 (klasifikācijas kods 01.330.2512), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai Ls 7695 (klasifikācijas kods 09.210.6259).

2. Veikt izmaiņas 2010.gada konsolidētajā budžetā, nosakot, ka speciālā budžeta kontu atlikumi 2010.gada 31.decembrī šādiem speciālā budžeta veidiem:

- Pārējie ieņēmumi,

- Mērķdotācoja pašvaldību autoceļiem un ielām,

- Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem,

- Dabas resursu nodoklis,

- Zvejas tiesību noma,

- Apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

tiek pārskaitīti uz pašvaldības pamatbudžetu, speciālā budžeta izdevumos piemērojot klasifikācijas kodu 01.890.7222, bet pamatbudžeta ieņēmumos 19.1.1.2.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF