Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 17.februārīNr. 55

protokols Nr. 4, 1. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmumā Nr.836
„Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”
un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un
vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmumu Nr.836 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika uzsākta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2011.gada 6.janvāra līdz 2011.gada 17.februārim, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktā noteikto minimālo sabiedriskās apspriešanas laiku – ne mazāk kā sešas nedēļas.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ir nodrošināta iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem četrās izstāžu vietās, divās interneta vietnēs, kā arī tika organizētas sešas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.

Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto interesi un augsto aktivitāti sabiedriskās apspriešanas pasākumu ietvaros, kā arī to, ka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” nav noteikts ierobežots maksimālais sabiedriskās apspriešanas termiņš, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 8.februāra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sabiedriskās apspriešanas termiņu un veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmuma Nr.836 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” 5.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„5. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2011.gada 6.janvāra līdz 2011.gada 17.martam”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājaslapā www.jurmala.lv paziņojumu par teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF