Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 17.februāra 55.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2010.gada 17.decembrīNr. 836

protokols Nr. 36, 27. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un
vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” tika uzsākta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma laika periodam no 2009.gada līdz 2021.gadam izstrāde.

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 22.novembrī ar lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” apstiprināja darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.711 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”, plānojuma izstrāde un apstiprināšana ir jāveic līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegta teritorijas plānojuma pirmā redakcija un vides pārskata projekts. 2010.gada 26.oktobra vēstulē Nr.10/155 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grupa 93” informē par darba uzdevuma 6.3.punkta izpildi, norādot, ka tā daļas veikšanai, kas attiecas uz atsevišķu kultūrvēsturisko aizsargājamo objektu aizsardzības pakāpes noteikšanu, nepieciešams piesaistīt nozares speciālistus un papildus finansējumu. Tā kā esošā finansējuma un laika grafika ietvaros izstrādātāja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grupa 93” nespēj veikt darba uzdevuma 6.3.punktā paredzēto atsevišķu aizsargājamo objektu aizsardzības pakāpes izvērtējumu, tāpēc nepieciešams precizēt darba uzdevumu.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktā paredzēta iespēja teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu apvienot ar vides pārskata sabiedrisko apspriešanu, ja teritorijas plānojumam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

Ņemot vērā minēto, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36.punktam un 38.punktam, un saskaņā ar 2010.gada 3.decembra ārkārtas apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-59/05), Izglītības jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-57.1/10), Kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-57.2/09), Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-58/13), Sociālo un veselības jautājumu komitejas (protokols Nr.1.1-62/12), Transporta un komunālo lietu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-61/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” pielikuma 6.3.punkta daļas „Citas prasības un aprobežojumi” 1.apakšpunktā, izslēdzot tā daļu „noteikt atsevišķu aizsargājamo objektu aizsardzības pakāpi” un izsakot to šādā redakcijā:

„Nolūkā nodrošināt kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu, pārskatīt un aktualizēt īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un to aizsardzības zonas”.

2. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmo redakciju un vides pārskata projektu.

3. Organizēt sabiedrisko apspriešanu un pieprasīt atzinumus no institūcijām.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības vietējā laikrakstā un pašvaldības publiskajā mājas lapā www.jurmala.lv paziņojumu par teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

5. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2011.gada 6.janvāra līdz 2011.gada 17.martam. Grozīts ar domes 2011.gada 17.februāra 55.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis