Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 135

protokols Nr. 7, 5. punkts

Par dalību projektu konkursā
„Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās
sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2011.gada 8.marta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.104, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” ar projektu „Resursu punkta izveide Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā.”

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1940 Ls, kas tiek segtas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma.

3. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

4. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF