Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 12.maija 238.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 31.martāNr. 140

protokols Nr. 7, 13. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33
ar kadastra apzīmējumu *** īres līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 17.oktobra lēmumu Nr.1192 izveidots zemesgabals Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 - 3703 m2 platībā namīpašuma uzturēšanai. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 8.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar K.I.par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums ***) 1.stāva telpām Nr.12, 16 un koplietošanas telpām ar kopējo platību 46,25 m2 un zemesgabala daļas 166,32 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs ***, kopējā platība 3703 m2), īri līdz 2011.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 372,96 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Grozīts ar domes 2011.gada 12.maija 238.lēmumu

2. Noslēgt līgumu ar L.P.par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums ***) 1.stāva telpām Nr.17-18 un koplietošanas telpām ar kopējo platību 65,85 m2, un zemesgabala daļas 236,81 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 008 2604, kopējā platība 3703 m2), īri līdz 2011.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 531,01 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Grozīts ar domes 2011.gada 12.maija 238.lēmumu

3. Noslēgt līgumu ar L.P.par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums ***) 1.stāva telpām Nr.3-4 un koplietošanas telpām ar kopējo platību 43,25 m2 un zemesgabala daļas 155,54 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs ***, kopējā platība 3703 m2), īri līdz 2011.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 348,77 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Grozīts ar domes 2011.gada 12.maija 238.lēmumu

4. Noslēgt līgumu ar G.R. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums ***) 2.stāva telpām Nr.1-3 un koplietošanas telpām ar kopējo platību 43,55 m2 un zemesgabala daļas 156,62 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs ***, kopējā platība 3703 m2), īri līdz 2011.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 351,19 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Grozīts ar domes 2011.gada 12.maija 238.lēmumu

5. Noslēgt līgumu ar L.A.par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 daļas, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums ***) 2.stāva telpām Nr.5 un koplietošanas telpām ar kopējo platību 23,45 m2 un zemesgabala daļas 84,33 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs ***, kopējā platība 3703 m2), īri līdz 2011.gada 31.decembrim. Noteikt telpu īres maksu Ls 189,10 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Grozīts ar domes 2011.gada 12.maija 238.lēmumu

6. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

7. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

8. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF