Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 156

protokols Nr. 7, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmuma Nr.169
„Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un ņemot vērā, ka Latvijas kopdarbības Centrālā Savienība „Turība” savu darbību Jūrmalā, Mellužu prospektā 17 ir pārtraukusi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmumu Nr.169 „Par tirgus statusa piešķiršanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF