Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 157

protokols Nr. 7, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 26.novembra lēmuma Nr.1176
„Par tirgus statusa piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un ņemot vērā, ka individuālais uzņēmums „Niedras” savu darbību Jūrmalā, Baznīcas ielā 6 ir pārtraucis, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 26.novembra lēmumu Nr.1176 „Par tirgus statusa piešķiršanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF